Plan for det psykososiale miljøet

Plan for det psykososiale miljøet – for å hindre og forebygge mobbing.

Barn tar etter voksne – i barnehagen er de ansatte viktige rolle modeller. Det er derfor helt essensielt at det jobbes med miljøet til personalet i barnehagen.

De ansatte skal:

 • Snakke høflig og respektfullt til og om hverandre
 • Utestengelse er uakseptabelt
 • Alle må være bevisst sitt kroppsspråk
 • Ikke baksnakk eller snakk nedsettende om andre i personalet

Vi skal jobbe med verdiene : Varme – inkludering – toleranse – respekt.

 • Varme: jeg vil deg vel, du er trygg med meg.
 • Inkludering: du er viktig for fellesskapet, jeg vil ha deg med.
 • Toleranse: jeg tror du gjør ditt beste med de beste intensjoner.
 • Respekt: du kan tenke og mene annerledes enn meg og det er greit.

 

For å oppnå dette:

 • prioriterer vi å bli kjent med hverandre. Vi drar på tur sammen to ganger i året.
 • tar opp eventuelle uenigheter med den det gjelder. Bruk tjenestevei hvis du ikke når frem.
 • kommunisere med hverandre ut ifra at vi tror andre vil oss vel
 • finne ut hvordan vi gjør hverandre gode

Disse verdiene er å anse som en del av personalets arbeid, og personer som ikke jobber etter dette skal kalles inn til samtale av sin nærmeste leder og veiledes. Verdiene skal være med i årlig trivselsundersøkelse og medarbeidersamtaler slik at de ansatte kan si noe om sin opplevelse av hvordan vi har det. Verdien skal også brukes i arbeidet med barna og foreldrene.

Det er alltid de voksne som har ansvaret for at barn oppfører seg respektfullt ovenfor hverandre.

Barn som oppleves utfordrerne for ansatte eller andre barn skal ivaretas spesielt. Barn som blir misforstått av andre barn skal få hjelp av voksne til å utrykke seg på en hensiktsmessig måte. Eksempel: Barn som ofte ødelegger andres lek gjør ikke dette for å være slem, men kan bli oppfattet slik av andre barn. Voksne må finne ut av barnets motiv og hvilke ferdigheter barnet mangler for å få til dette. Motivet i eksempelet kan være et barn som har lyst til å være med å leke, men mangler ferdigheter i å ta kontakt. De voksne på hjelpe barnet å forstå og trene på ferdigheten.

Hvis du selv har utfordringer med å like et barn er det din oppgave å få til det – en del av jobben er å like alle barn. Uvilje fra personalet mot enkeltbarn kan være med på å fremme mobbing. Fokuser på hva barnet kan, hva som er positivt med barnet og prøv å få tid med barnet alene eller i en liten gruppe der dere gjør noe som kan styrke samspillet. Hvis du ikke får dette til må du kontakte din nærmeste leder som hjelper deg.
 

Personalet skal alltid reagere på handlinger eller ord som er krenkende.

Si at det ikke er greit, forklare hvorfor det ikke er greit, anerkjenne følelser hos barnet som utfører handlingen. Husk et personlig språk og vær konkret! Tilbakemeldingene skal være tydelige men uten «kjeft»

Det er ikke greit for meg at du sier til Berit at hun er dum. Berit blir lei seg. Jeg forstår godt at du blir sint på Berit når du ikke får være med å leke, men jeg vil ikke at du kaller henne dum. ( i motsetning til : Det er ikke lov å si at andre er dumme, da kan de bli lei seg. Det får du ikke lov til å si)

Personalet skal være kjent med og få veiledning på hvordan de kommuniserer med barn i disse situasjonene.

Hva er mobbing?

Mobbing blir definert ulikt. Veilederen Barns trivsel – voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen (Utdanningsdirektoratet) trekker frem følgende trekk fra ulike definisjoner

 

 • det dreier seg om negative, fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller flere mot en annen
 • den som blir utsatt for erting, plaging eller utestenging, er lett tilgjengelig som del av et fellesskap han eller hun ikke har valgt selv
 • det er ubalanse i maktforholdet slik at det er vanskelig å forsvare seg
 • handlingen må ha en viss hyppighet og foregå over tid

 

Mobbing kan involvere flere forskjellige former for handlinger. Vi kan skille mellom

 • verbal mobbing (si stygge ting …)
 • fysisk mobbing (slå, sparke …)
 • utestengelse (et barn holdes utenfor …)

eller mellom direkte og indirekte mobbing.

I barnehagen kan mobbing gjøre seg gjeldende ved at et barn har en egenopplevelse av å bli stengt ute fra leken, ikke bli akseptert, får negative kommentarer, blir dominert, undertrykket, truet, herset med, hånt, krenket, latterliggjort eller manipulert, eller at voksne ser og opplever denne type atferd i miljøet.

Personalet skal ha kunnskap om hva mobbing er og hvordan det kommer til utrykk. Har noen i personalet mistanke om at mobbing foregår skal saken undersøkes. Pedagogisk leder har ansvar for dette og skal informere daglig leder. Alle ansatte har plikt til å melde fra om mistanke.

Hvis mistanken styrkes ved observasjon skal tiltaksplan lages av pedagogisk leder i samarbeid med daglig leder. Foreldre skal kontaktes og tas med i prosessen.

 

Samarbeidet med foreldre er også av viktighet

 • Vær høflig og respektfull ovenfor alle foreldre.
 • Snakk ikke om foreldre på nedsettende måter
 • Behandle forskjellige meninger med foreldre med respekt.
 • Ha nok samtaler til at det blir en felles forståelse i uenigheter.
 • Ta foreldres innspill og bekymringer på alvor.
 • Ta opp mobbing på foreldremøter
 • Vær åpne og ærlige i informasjonen om barn som mobber eller blir mobbet.

Foreldre må få vite av barnehagen at de kan bidra til forebyggende arbeid ved å:

 • hilse på, snakke med alle barn, invitere barn med hjem, og legge til rette for nye vennskap
 • snakke positivt om andre barn, foreldre, personalet og barnehagen
 • melde fra til barnehagen, dersom det oppdages erting/mobbing blant barna
 • gi tilbakemeldinger på barnets trivsel og opplevelser
 • følge opp informasjon og ha et tett samarbeid med barnehagen