Maxi gruppa

Kjærlighet – Til meg selv

Mot – Til å øve på å klare det jeg ikke kan

Begeistring – Å glede seg til skolen

De barna som skal begynne på skolen kalles Maxi gruppa. De har gjennom hele året en egen gruppe hvor vi jobber med ulike skoleforberedene aktiviteter. Planen for dette ser du her:

Plan for Maxi-gruppa

Her er videre en oversikt og informasjon om spesielle aktiviteter for maxi-gruppa for våren:

 

Love – For myself

Courage – To practice doing what I cannot do

Enthusiasm – To look forward to school

The children who will start school is called the Maxi group. During the whole year they will have an own group where they work with different subjects for preparing for school. The plan for this year you can se here:

ENG Plan for Maxi-gruppa

Here you can see some information about the special activities for the maxi group during the spring:

 

GRENSEOBJEKTER

Grenseobjekter er gjenstander, spill eller leker som barna vil finne både i barnehagen og skolen. I Bærum kommune. Alle barnehagene og skolene i Bærum kommune skal la elevene bli kjent med en felles bok, ett spill, en lek og en sang. Tanken ved bruk av felles grenseobjekter i kommunen er å øke sannsynligheten for at barna opplever en helhet og sammenheng mellom barnehagen og skolen.

Grenseobjektene er:

Bok: Geitekillingen som kunne telle til ti

Spill: Villkatten

Lek: Rødt lys

Sang: Stopp! Ikke mobb!

TRANSITIONAL OBJECTS

Transitional objects are objects, games or toys that the children will encounter both in the kindergarten and in school. In the municipality of Bærum. All the kindergartens and schools in the municipality of Bærum shall get to know a joint book, a game, a playing activity and a song. The idea behind the use of joint transitional objects in the municipality is to increase the chance that the children experience a coherence and context between the kindergarten and the school.

the transitional objects are:

Book: Geitekillingen som kunne telle til ti/ the little goat who could count to ten (By Alf Prøysen)

Game: Villkatten/the wild cat

Play: Rødt lys/red light

Song: Stopp! Ikke mobb!/stop! don’t bully!

 

INNMELDING TIL SKOLEN 

Høsten før skolestart får alle som skal begynne på 1. trinn på skoler i Bærum kommune et brev fra skolen med informasjon om hvordan søke, frister og innmeldingsskjema. Elever som ønsker å gå på en annen skole, skal sende skjemaet både til den skolen de sogner til og til den valgte skolen. Innmelding til skolen skjer elektronisk vi kommunens nettside. Frist 1. november.

INNMELDING TIL SFO

For skoler i Bærum kommune skal endelig innmelding til SFO (skolefritidsordning) skje elektronisk innen 1. juni. Innmeldingsskjema finnes på kommunens nettsider.

SIGNING UP FOR SCHOOL

During the autumn before school starts, all the children who will begin in 1st grade at schools in the municipality of Bærum, will receive a letter from the school with information about how to apply, deadlines and sign-up sheet. Pupils who wish to attend a different school shall send in a form both to the school they belong to and to their chosen school. The sign-up process happens electronically at the municipality’s website. The deadline is 1st November.

SIGNING UP FOR THE AFTER SCHOOL-PROGRAMME

For schools in the municipality of Bærum, the final sign-up for the after school-programme (SFO) is electronic and within 1st June. The sign-up sheet is available at the municipality’s website.

 

SAMARBEID MED SKOLENE

Samarbeidsmøter

Alle skolene inviterer til samarbeidsmøter mellom barnehage og skole for å møtes og diskutere overgangen barnehage skole. Skolene i Bærum kommune har to samarbeidsmøter i året og de inviterer barnehagene som ligger i deres utdelte soner. Vi hører til sonen for Høvik Verk skole. Da vi ikke er en typisk lokal barnehage og har barn som skal til mange forskjellige skoler vil vi vurdere fra år til år hvilke møter det er mest hensiktsmessig å dra på. Vi vil  kontakte  de aktuelle skolene selv.

Fadderordning

I Bærum kommune vil alle skolene ha fadderordning. Hensikten med fadderordningen er å gjøre nye elever kjent med elever for å skape trygghet i oppstarten. Denne ordningen kan begynne på våren før skolestart og vare hele det første skoleåret.

Besøk til skolene/SFO

Skolene i Bærum kommune inviterer barnehagene som ligger geografisk nær dem til en aktivitet på skolen/SFO, (f. eks. en sangsamling, forestilling, mattedag, aktivitetsdag eller på SFO). Vi vil bli invitert til Høvik Verk skole.  Fordi vi har mange andre skoler som barna skal til vil barnehagen kontakte aktuelle skoler for å kunne delta på besøksdager. For skoler i andre kommuner vil vi kontakte skolene for å kunne komme på besøk også til disse.

«Miniskoledag»

Alle barn som skal starte på 1. trinn inviteres til en «miniskoledag» på skolen. På skolene i Bærum kommune så er det foreldrene som skal være med barna på denne dagen. For andre skoler så må også foreldrene følge denne dagen da vi dessverre ikke har mulighet til dette. Hensikten med denne dagen er å gi barna kjennskap til skolen og skolehverdagen. I Bærum kommune skal dagen gjennomføres av lærere med kjennskap til 1. trinn. Dagen skal ha et faglig innhold, liknende en vanlig skoledag på 1. trinn. Barna skal også bli kjent med SFOs lokaler og rutiner. Faddere eller SFO barn på 4. trinn kan være vertskap for barna. Brev om mini- skole dager kommer hjem til barna fra skolen slik at dere får informasjon i god tid.

Rektor/avdelingsleder besøker skolestartere i barnehagen

For skoler i Bærum kommune vil rektor eller avdelingsleder med ansvar for 1. trinn og SFO besøke barn som skal starte i 1. klasse i sin barnehage. Besøket skal være uformelt og det skal gi barna mulighet til å bli kjent med rektor/avdelingsleder og kunne stille spørsmål om skolen. Dersom det er færre enn tre barn som skal begynne på den aktuelle skolen i en barnehage, kan skolen kalle inn til et bli-kjent treff på skolen for disse barna med foreldre før miniskoledagen.

COOPERATION WITH THE SCHOOLS

Cooperation meetings

All the schools initiate cooperation meetings between the kindergarten and school in order to meet and discuss the transition from kindergarten to school. The schools in Bærum have two cooperation meetings each year, and they invite the kindergartens that are within their given zone. We belong to the zone for Høvik Verk school. As we are not a typical local kindergarten, and have children who will start many different schools, we will each year assess which meetings are beneficial for us to attend. We will contact the chosen schools ourselves.

Buddy-scheme

In Bærum, all the schools will have a buddy-scheme. The idea behind the buddy-scheme is to give the new pupils the chance to get to know the other pupils in order to create a safe start for them. This scheme can begin in the spring before the children start school, and last all through the first school year.

Visits to the schools/SFO (after school-programme)

The schools in the municipality of Bærum invite the kindergartens that are geographically close to join them in an activity at the school/SFO (e.g. a song gathering, play, maths-day, activity day or at SFO). We will be invited to Høvik Verk school. Because we have a lot of other schools that the children will attend, the kindergarten will contact all the schools in order to be able to visit them. We will also contact schools in other municipalities to come and visit them as well.

“Mini school day”

All children who will begin 1st grade are invited to a “mini school day” at the school. At the schools in Bærum, the parents join their children on this day. For the schools outside of Bærum, the parents have to join as well because we, unfortunately, do not have the opportunity to attend. The purpose of this day is to make the children familiar with the school and how the days are at school. In Bærum, the day will be organised by teachers who are familiar with 1st grade. The day will focus on subjects, similar to an ordinary day in 1st grade. The children will also get to know SFO (the after school-programme) and its location and routines. Buddies or children from SFO from 4th grade will host the children. A letter with information about the mini-school days will be sent home with the children from the schools so that you will have the information in good time beforehand.

Principal/department leader visits the school-starters in the kindergarten

For the schools in the municipality of Bærum, the principal or department leader who is responsible for 1st grade and SFO, will come to the kindergarten to visit the children who will start 1st grade. The visit will be casual and its purpose is to give the children the chance to get to know the principal/department leader, and to ask them questions about the school. If there are less than three children in a kindergarten who will begin the given school, the school can invite these children and their parents to a get-to-know-each-other meeting before the mini school day.

 

OVERFØRINGSSAMTALE i BARNEHAGEN

Alle foreldre vil bli innkalt til en overføringssamtale som er den siste foreldresamtalen i barnehagen. Hensikten med denne overføringssamtalen er å evaluere barnehagetiden og forberede barn og foresatte på overgangen til skolen. Foresatte vil i forkant av samtalen få informasjonsskriv med overføringsskjema og et skjema som heter «Her er jeg!». Skjemaet «Her er jeg!» skal barnet fylle ut sammen foresatte og handler litt om hvem barnet er og tanker om skolen. Pedagogen og foresatte fyller ut overføringsskjemaet hver for seg og tar med til samtalen. Skjemaet «Her er jeg!» legges ved overføringsskjemaet til skolen.

Hensikten med overføringsskjemaene er å sikre at informasjon overføres til beste for barnet og dets videre opplæring.

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å ha et overføringsmøte med skolen. Dette blir i så fall avklart med foreldrene før overføringssamtalen.

Det vil komme nærmere informasjon om tider.

TRANSITION CONVERSATIONS IN THE KINDERGARTEN

All parents will be invited to a transition conversation which will be the last parent conversation in the kindergarten. The purpose with this conversation is to evaluate the child’s time in the kindergarten and prepare both the children and parents for the transition to school. The parents/guardians will be given a information sheet before with the transition form and a form called “Here I am!”. The form “Here I am!”, the child will fill out together with the parents, and is it to provide a bit of information about who the child is, as well as their ideas about school. The educational leader and parents will fill out the transition forms separately and bring them to the conversation. The form “Here I am!” will be added to the transition form that the school receives.

The purpose of the transition forms is to ensure that the information that is transitioned is for the best for the child and their further education.   

In some cases it might be beneficial to have a transition meeting with the school. This will be clarified with the parents before the transition conversation.

More information regarding times will follow.

 

AVSLUTNING FOR MAXI – BARNA

På den årlige grillfesten i juni vil vi ha en avslutning for Maxi- barna kl. 16.15. Da er søsken og foreldre velkommen til en avslutningsseremoni hvor barna får utdelt sine minnepermer.

END-OF-YEAR CELEBRATIONS FOR THE MAXI-CHILDREN

At the same day as the yearly barbecue party, we will have an end-of-year celebration for the Maxi-children at 4.15pm before the barbecue party begins. Siblings and parents are welcome to join the ceremony where the children will be given their memory folders.

 

FRILUFTSSKOLE

På høsten får Maxi-barna tilbud om å delta på friluftskole, i regi av Friluftsskolen «Overallehauger». Friluftskolen går over 4 uker og foregår på Knabberud. Vi reiser med mini-buss til Knabberud. Foreldre betaler for kurset og barnehagen for transporten.

Friluftskolen inviterer til utfordringer, spenning, læring og lek i skogen. Kurset har fokus på våren og på bruk av sanser og nytt liv. Det er besøk i fuglekasser og utforskning av dammen. Det er også hinderløype, spikking og sporløyper med forskjellige tema.

Her lærer vi mye som vi kan ta med «hjem» til Veritasskogen og fortsette utforskningen av.

Det blir sendt ut informasjon og program om friluftskolen i forkant.

NATURE/OUTDOOR SCHOOL

During autumn or spring, the Maxi-children will be offered the chance to attend a nature school, organised by the Outdoor school “Overallehauger”. The nature school will last for 4 weeks and is located at Knabberud. We will travel by mini-bus to Knabberud. The parents will pay for the course and the kindergarten will pay for the transport.

The nature school encourages challenges, excitement, learning and playing in the woods. The course focuses on the spring and the use of our senses, as well as new life. There are visits to the birdcages and explorations of the pond. There are also nature trails, whittling and track trails with different topics.

We will learn a lot of new things that we can bring “home” to the woods around Veritas, and we can continue our exploration.

More information and the programme concerning the nature school will be sent out beforehand.

 

OVERNATTING PÅ SARAHOLMEN

I mange år har vi hatt en tradisjon at Maxibarna overnatter på en øde øy. Vi drar ut til Saraholmen, en holme som vi kan se over til nede ved stranden. Barna får i forkant høre om historien til holmen. Her har det vært hus, ovnsstøperi og flere familier som har bodd. Vi får høre om noen av historiene som barna her har opplevd og hvordan de levde.

Vi tar med lavvo og gjør oss klare for ekspedisjon. Vi går en runde på øya hvor vi ser på ruinene av de ulike boplassene. Da må vi også forbi det skumle stupet hvor det også hører til noen spennende historier. Vi har med oss søppelpose og plukker alt som ikke hører hjemme i naturen.

Ytterst på holmen må vi være ekstra forsiktige for her er det ofte fuglereder på bakken. Vi ser også på planter og insekter som lever her.

I løpet av dagen blir det krabbefiske og bading. Vi griller middag og det er stas å krype ned i soveposen på slutten av dagen. Og de fleste sover godt etter en lag dag med utforskning, selv om det kanskje er første gangen i en lavvo og for noen første gangen uten foreldre.

På denne turen er det mye kjærlighet, mot og begeistring!

Det kommer eget skriv med informasjon om turen med tidspunkter og pakkeliste.

SLEEPOVER AT SARAHOLMEN

For many years, it has been a tradition for the Maxi-children to have a sleepover at a deserted island. We go out to Saraholmen, an islet that we can see from the beach. The children will hear the story about the islet beforehand. There has been a house there, a stove foundry, and several families have lived there. We will hear some of the stories that the children experienced and how they lived.

We will bring a lavvo and get ready for an expedition. We will walk around the island to look at the ruins of the different settlements. We also have to walk past the scary cliff that is also the centre of some exciting stories. We will bring a trash bag and pick up everything that does not belong in nature.

At the end of the islet we have to be especially careful because there are often bird nests on the ground. We also look at plants and insects that live there.

During the day we will fish for crab, and also do some swimming. We will have a barbecue, and at the end of the day it will be nice to crawl into our sleeping bags. Most of the children sleep very well after a long day of exploring, even if it is the first night sleeping in a lavvo, and maybe without parents present.

There will be plenty of love, courage and enthusiasm during this trip!

More information about the trip with times and a packing list will follow.