Maxi gruppa

Kjærlighet – Til meg selv

Mot – Til å øve på å klare det jeg ikke kan

Begeistring – Å glede seg til skolen

De barna som skal begynne på skolen kalles maxi-gruppa. De har gjennom hele året en egen gruppe hvor vi jobber med ulike skoleforberedene aktiviteter.

PLAN FOR MAXIGRUPPEN

Her er en oversikt og informasjon om spesielle aktiviteter for maxi-gruppa for høsten og våren:

  • Overgang barnehage – skole
  • Avslutning for maxi-barna
  • Friluftskole
  • Overnattingstur til Saraholmen

Love – For Myself

Courage – To practice doing what I can not

Enthusiasm – Looking forward to school

The children who shall start school are called the maxi group. Throughout the year they have a separate group where we work with different activities to prepare for school.

Plan maxi Group

Here is an overview and information about special activities for the maxi group:

  • Transition kindergarten – school
  • Conclusion (Avslutning) for the maxi children
  • Nature school
  • Overnight trip to Saraholmen

GRENSEOBJEKTER

Grenseobjekter er gjenstander, spill eller leker som barna vil finne både i barnehagen og skolen. I Bærum kommune. Alle barnehagene og skolene i Bærum kommune skal la elevene bli kjent med en felles bok, ett spill, en lek og en sang. Tanken ved bruk av felles grenseobjekter i kommunen er å øke sannsynligheten for at barna opplever en helhet og sammenheng mellom barnehagen og skolen.

Grenseobjektene er:

Bok: “Skinnvotten” Ukrainsk eventyr, gjendiktet av Alf Prøysen

Spill: “Villkatten”

Lek: “Hauk og due”

Sang: “Stopp! Ikke mobb!” Frode Skålevik

INNMELDING TIL SKOLEN 

Høsten før skolestart får alle som skal begynne på 1. trinn på skoler i Bærum kommune et brev fra skolen med informasjon om hvordan søke, frister og innmeldingsskjema. Elever som flytter til kommunen må ta kontakt med sin nærskole for skoleplass. Dette gjelder også for de som ikke har fått informasjon fra kommunen innen 20. oktober. Elever som ønsker å gå på en annen skole, skal sende skjemaet både til den skolen de sogner til og til den valgte skolen. Innmelding til skolen skjer elektronisk vi kommunens nettside. Frist 15. november. Endelig bekreftelse på tildeling av skoleplass gis i februar.

INNMELDING TIL SFO

For skoler i Bærum kommune skal endelig innmelding til SFO (skolefritidsordning) skje elektronisk innen 1. juni. Innmeldingsskjema finnes på kommunens nettsider.

SAMARBEID MED SKOLENE

Samarbeidsmøter

Alle skolene inviterer til samarbeidsmøter mellom barnehage og skole for å møtes og diskutere overgangen barnehage skole. Skolene i Bærum kommune har to samarbeidsmøter i året og de inviterer barnehagene som ligger i deres utdelte soner. Vi hører til sonen for Høvik Verk skole. Da vi ikke er en typisk lokal barnehage og har barn som skal til mange forskjellige skoler vil vi vurdere fra år til år hvilke møter det er mest hensiktsmessig å dra på. Vi vil  kontakte  de aktuelle skolene selv.

Besøk til skolene/SFO

Skolene i Bærum kommune inviterer barnehagene som ligger i sonen til en uformell aktivitet på skolen/SFO, f. eks. en sangsamling, forestilling, mattedag, aktivitetsdag eller på SFO. Vi vil bli invitert til Høvik Verk skole.  Fordi vi har mange andre skoler som barna skal til så vil vi i stedet for at alle skal besøke Høvik Verk, besøke hver enkelt skole. Barnehagen vil kontakte aktuelle skoler for å kunne delta på besøksdager. For skoler i andre kommuner vil vi kontakte skolene for å kunne komme på besøk også til disse. Alle barna vil da få besøke sin skole og alle får ha med en venn fra barnehagen. Vi vil lage en plan over når vi skal besøke hver skole og med hvilke barn.

Rektor/avdelingsleder besøker skolestartere i barnehagen

For skoler i Bærum kommune vil rektor eller avdelingsleder med ansvar for 1. trinn og SFO besøke barn som skal starte i 1. klasse i barnehagen. Besøket skal være uformelt og det skal gi barna mulighet til å bli kjent med rektor/avdelingsleder og kunne stille spørsmål om skolen. Dersom det er færre enn tre barn som skal begynne på den aktuelle skolen i en barnehage, kan skolen kalle inn til et bli-kjent treff på skolen for disse barna med foreldre før miniskoledagen i stedet for å besøke dem.

Fadderordning

I Bærum kommune vil alle skolene ha fadderordning. Hensikten med fadderordningen er å gjøre nye elever kjent med eldre elever for å skape trygghet i oppstarten. Denne ordningen kan begynne på våren før skolestart og vare hele det første skoleåret. Det kan også være en fadderordning på SFO.

«Miniskoledag»

Alle barn som skal starte på 1. trinn inviteres til en «miniskoledag» på skolen. På skolene i Bærum kommune så er det foreldrene som skal være med barna på denne dagen. For andre skoler så må også foreldrene følge denne dagen da vi dessverre ikke har mulighet til dette. Hensikten med denne dagen er å gi barna kjennskap til skolen og skolehverdagen. I Bærum kommune skal dagen gjennomføres av lærere med kjennskap til 1. trinn. Dagen skal ha et faglig innhold, liknende en vanlig skoledag på 1. trinn. Barna skal også bli kjent med SFOs lokaler og rutiner. Faddere eller SFO barn på 4. trinn kan være vertskap for barna. Brev om mini- skole dager kommer hjem til barna fra skolen slik at dere får informasjon i god tid.

OVERFØRINGSSAMTALE i BARNEHAGEN

Alle foreldre vil bli innkalt til en overføringssamtale som er den siste foreldresamtalen i barnehagen. Hensikten med denne overføringssamtalen er å evaluere barnehagetiden og forberede barn og foresatte på overgangen til skolen. Foresatte vil i forkant av samtalen få informasjonsskriv med overføringsskjema. Pedagogen og foresatte fyller ut overføringsskjemaet hver for seg og tar med til samtalen. I overføringssamtalen samordnes skjemaene. På den siste delen av samtalen så skal barnet være med for å fylle ut den siste delen av skjemaet.

Hensikten med overføringsskjemaene er å sikre at informasjon overføres til beste for barnet og dets videre opplæring.

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å ha et overføringsmøte med skolen. Dette blir i så fall avklart med foreldrene før overføringssamtalen.

Det vil komme nærmere informasjon om tider.

BOUNDARY OBJECTS

These are objects, games or toys that children will find both in kindergarten and school. All kindergartens and schools in Bærum municipality will allow students to get to know a common book, a boardgame, a game and a song. The idea of using common border objects in the municipality is to increase the likelihood that children experience a continuity and connection between kindergarten and school.

The boundary objects are:

Book: “Skinnvotten” (The mitten) A Ukrainian story, remade by Alf Prøysen

Boardgame: “Villkatten” (Wild Cat)

Game: “Hauk og Due” (Hawk and Dove)

Song: “Stopp! Ikke mobb!” (Stop! Don’t bully!) Frode Skålevik

ENROLLMENT TO SCHOOL

The autumn before the start of school, all who are to start 1st grade in Bærum municipality receive a letter from the school with information on how to apply, deadlines and enrollment forms. If you don’t receive this letter before 20th of October you have to take contact with the school nearby were you live. This also if you are moving to Bærum. Pupils who wish to attend another school will send the form both to the school within their catchment area and to the selected school. Enrollment for the school is to be completed via the municipality’s website. Deadline is 15th of November and you will get a letter during February about final school place. 

ENROLLMENT TO SFO

For schools in Bærum municipality, final enrollment to SFO (skolefritidsordning) is to be completed electronically by 1st June. The enrollment form can be found on the municipality’s website.

COOPERATION WITH SCHOOLS

Collaborative meetings

All schools invite to cooperation meetings between kindergarten and school in order to meet and discuss the transition from kindergarten to school. The schools in Bærum municipality have two cooperation meetings a year and they invite the kindergartens located in their assigned zones. We belong to the zone for Høvik Verk school. As we are not a typical local kindergarten and have children going to many different schools, we consider from year to year which meetings are most appropriate to attend. We shall contact the relevant schools ourselves.

Visits to schools/SFO

The schools in Bærum municipality invite kindergartens located in the zone for an informal activity at the school/SFO – for example singing, a performance, math day, activity day or SFO. We will be invited to Høvik Verk school. Because the children start at many different schools, we will instead of all going to Høvik Verk, go visiting each school. The kindergarten will contact these schools in order to attend visiting days. We will also contact schools in other municipalities, in order to visit. All children will then visit their school together with a friend from kindergarten. We will make a plan over when the visits are and who is going when.

Head teacher/head of department visits the school starters in kindergarten

For schools in Bærum municipality, the rector or head of department who has responsibility for 1st grade and SFO shall come to kindergarten to visit the children who are starting school. The visit shall be informal, and it shall allow children to get to know the head teacher/department head and ask questions about the school. If there are fewer than three children in kindergarten who are going to start the school in question then, instead of visiting us, the school can call us in to a “get to know each other” meeting at the school for these children with parents before the “miniskoledagen” (mini school day).

Mentor scheme

In Bærum municipality, all schools have a mentor scheme. The purpose of the mentor scheme is to familiarize new pupils with older pupils thus creating security during start-up. This scheme can start in the spring before the start of school and last the entire first school year. There may also be a mentor scheme at SFO.

“Miniskoledag” (mini school day)

All children starting in 1st grade are invited to a “mini-school day” at school. In the schools in Bærum municipality, parents are with the children on this day. For other schools, parents must also attend this day as unfortunately we do not have the opportunity to do so. The purpose of this day is to make the children familiar with the school and school life. In Bærum municipality, the day is led by teachers familiar with 1st grade. The day will have content similar to a normal school day. The children will also get to know the SFO premises and routines. Mentors or SFO children from 4th grade can host the children. Letters about mini-school days are sent home to the children from school so you will receive information well in advance.

PARENT CONFERENCE ABOUT TRANSFER FROM KINDERGARTEN TO SCHOOL

All parents will be called in for a conference regarding transition to school which is the last parent conference in kindergarten. The purpose of this conference is to evaluate the time spent in kindergarten and to prepare children and guardians for the transition to school. Prior to the conference, parents will receive information with a transfer form. The pedagogue and parents fill out the form separately and take it to the conference. During the conference, the forms are coordinated. The child will be included for the final part of the conference, to fill out the last part of the form.

The purpose of the transfer form is to ensure that information is passed on for the benefit of the child and their further education.

In some cases, it may be appropriate to have a transfer meeting with the school. This would be clarified with the parents beforehand.

You will receive more detailed information concerning times.

AVSLUTNING FOR MAXI – BARNA

På den årlige grillfesten i juni vil vi ha en avslutning for Maxi- barna kl. 16.15. Da er søsken og foreldre velkommen til en avslutningsseremoni hvor barna får utdelt sine minnepermer.

END-OF-YEAR CELEBRATIONS FOR THE MAXI-CHILDREN

At the same day as the yearly barbecue party, we will have an end-of-year celebration for the Maxi-children at 4.15pm before the barbecue party begins. Siblings and parents are welcome to join the ceremony where the children will be given their memory folders.

FRILUFTSSKOLE

På høsten får Maxi-barna tilbud om å delta på friluftskole, i regi av Friluftsskolen «Overallehauger». Friluftskolen går over 4 uker og foregår på Knabberud. Vi reiser med mini-buss til Knabberud. Foreldre betaler for kurset og barnehagen for transporten.

Friluftskolen inviterer til utfordringer, spenning, læring og lek i skogen. Kurset har fokus på våren og på bruk av sanser og nytt liv. Det er besøk i fuglekasser og utforskning av dammen. Det er også hinderløype, spikking og sporløyper med forskjellige tema.

Her lærer vi mye som vi kan ta med «hjem» til Veritasskogen og fortsette utforskningen av.

Det blir sendt ut informasjon og program om friluftskolen i forkant.

NATURE/OUTDOOR SCHOOL

During autumn or spring, the Maxi-children will be offered the chance to attend a nature school, organised by the Outdoor school “Overallehauger”. The nature school will last for 4 weeks and is located at Knabberud. We will travel by mini-bus to Knabberud. The parents will pay for the course and the kindergarten will pay for the transport.

The nature school encourages challenges, excitement, learning and playing in the woods. The course focuses on the spring and the use of our senses, as well as new life. There are visits to the birdcages and explorations of the pond. There are also nature trails, whittling and track trails with different topics.

We will learn a lot of new things that we can bring “home” to the woods around Veritas, and we can continue our exploration.

More information and the programme concerning the nature school will be sent out beforehand.

OVERNATTING PÅ SARAHOLMEN

I mange år har vi hatt en tradisjon at Maxibarna overnatter på en øde øy. Vi drar ut til Saraholmen, en holme som vi kan se over til nede ved stranden. Barna får i forkant høre om historien til holmen. Her har det vært hus, ovnsstøperi og flere familier som har bodd. Vi får høre om noen av historiene som barna her har opplevd og hvordan de levde.

Vi tar med lavvo og gjør oss klare for ekspedisjon. Vi går en runde på øya hvor vi ser på ruinene av de ulike boplassene. Da må vi også forbi det skumle stupet hvor det også hører til noen spennende historier. Vi har med oss søppelpose og plukker alt som ikke hører hjemme i naturen.

Ytterst på holmen må vi være ekstra forsiktige for her er det ofte fuglereder på bakken. Vi ser også på planter og insekter som lever her.

I løpet av dagen blir det krabbefiske og bading. Vi griller middag og det er stas å krype ned i soveposen på slutten av dagen. Og de fleste sover godt etter en lag dag med utforskning, selv om det kanskje er første gangen i en lavvo og for noen første gangen uten foreldre.

På denne turen er det mye kjærlighet, mot og begeistring!

Det kommer eget skriv med informasjon om turen med tidspunkter og pakkeliste.

SLEEPOVER AT SARAHOLMEN

For many years, it has been a tradition for the Maxi-children to have a sleepover at a deserted island. We go out to Saraholmen, an islet that we can see from the beach. The children will hear the story about the islet beforehand. There has been a house there, a stove foundry, and several families have lived there. We will hear some of the stories that the children experienced and how they lived.

We will bring a lavvo and get ready for an expedition. We will walk around the island to look at the ruins of the different settlements. We also have to walk past the scary cliff that is also the centre of some exciting stories. We will bring a trash bag and pick up everything that does not belong in nature.

At the end of the islet we have to be especially careful because there are often bird nests on the ground. We also look at plants and insects that live there.

During the day we will fish for crab, and also do some swimming. We will have a barbecue, and at the end of the day it will be nice to crawl into our sleeping bags. Most of the children sleep very well after a long day of exploring, even if it is the first night sleeping in a lavvo, and maybe without parents present.

There will be plenty of love, courage and enthusiasm during this trip!

More information about the trip with times and a packing list will follow.