Category Archives: Nyheter

Felles nyheter for barnehagen

Markeringer vinteren 2020 / Markings Winter 2020

Morsmålsdagen

Hele barnehagen var med på markeringen av morsmålsdagen 24. februar. Alle avdelingene laget sitt eget «språktre» med hei på alle språkene som er representert på avdelingene. På samlingen så vi på hvor mange språk vi har representert i barnehagen og det er hele 23 språk! Vi synes dette er flott! Flere ansatte spilte eventyret om «De tre grisene» på sine morsmål; mamma grisen snakket polsk, den første lille grisen snakket tamilsk, den andre lille grisen vietnamesisk og den tredje lille grisen polsk. Ulven snakket serbisk. Det var gøy å høre eventyret på alle de forskjellige språkene! Vi sang «Fader Jakob» på alle de språkene vi har funnet men vi mangler fortsatt noen. Vi så også på en video av en sang på swahili som vi også fik prøve å synge. Det var en fin markering av morsmåldagen i barnehagen! 

Mother tongue day

The whole kindergarten was part of the marking of mother tongue day 24th of February. All departments created their own “language tree” with hello in all the languages represented. At circletime we looked at how many languages are represented in kindergarten. We found out that there are 23 languages! We think this is great! Several of the adults acted the tale of “The Three Little Pigs” in their native languages; mommy pig spoke Polish, the first little pig spoke Tamil, the second little pig Vietnamese and the third little pig Polish. The wolf spoke Serbian. It was fun to hear the story in all the different languages! We sang “Fader Jakob” in all the languages we have found but we still lack some. We also watched a video of a song in swahili which we tried to sing. It was a nice marking of mother tongue day in kindergarten! 

Markeringer vinteren 2020 / Markings Winter 2020

Litauens nasjonaldag

Fredag 14. februar markerte vi Litauens nasjonadag. Tyttebærtua og Blåbærtua hadde samling hvor vi så på det Litauiske flagget, så hvor Litauen ligger på kartet og vi hørte på nasjonalsangen. Vi så også på noen bilder fra Litauen. En ansatt fortalte et litauisk eventyr om «Nepen». Først på litauisk og så på norsk. Vi viste bilder til eventyret og noen barn klarte å finne ut hva norske ord var på litauisk. Det var en fin opplevelse å høre eventyret på forskjellige språk. Vi avsluttet med å legge oss ned mens vi hørte på en god-natt sang på litauisk.

Tusen takk til foreldre for stor hjelp til samlingen?

National Day of Lithuania

On Friday 14th February we marked Lithuania’s national day. Tyttebærtua and Blåbærtua had a circletime where we looked at the Lithuanian flag, found Lithuania on the map and listened to the national anthem. We also looked at some pictures from Lithuania. One of the adults told a Lithuanian tale about “Nepen”, first in Lithuanian and then in Norwegian. We showed pictures from the tale and some children managed to find out what some Norwegian words were in Lithuanian. It was a great experience to hear the story in different languages. We finished by lying down while listening to a good night song in Lithuanian.

Thank you very much to parents who were a great help?

Markeringer vinteren 2020 / Markings Winter 2020

Samenes nasjonaldag

Tyttebærtua og Blåbærtua markerte samenes nasjonaldag torsdag 6. februar. Vi startet med samling ute i barnehagen rundt bålet på bålplassen vår. For å bli litt bedre kjent med samene så fortalte vi og så på bilder. Vi så også på sko (skaller) som var laget av reisdyrskinn, kniv som var laget av reisdyrhorn og samelue. Vi hørte på joik og prøvde å telle til fem på samisk. Etterpå fikk barna kjenne på reinsdyrskinn og leke reinsdyr. Det var gøy å prøve å «kaste lasso» og fange hverandre. Tilslutt samlet alle seg igjen rundt bålet hvor alle barna fikk smake på reinsdyrkjøtt i lompe. Alle barna fikk også fargelegge det samiske flagget og vi snakket om hva det symboliserer. En fin markering!  

Sami National Day

Tyttebærtua and Blåbærtua marked the Sami National Day on Thursday 6th February. We started with a circletime outside at kindergarten – around the fire at our campfire site. There we looked at pictures and objects (shoes made of reindeer fur, knife made of reindeer antlers and a Sami hat) and learnt a little about the sami people. We listened to yoik and tried to count to five in Sami. Afterwards, the children got to feel reindeer skins, play reindeer and try to “lasso” and catch each other. Finally, everyone gathered again around the fire where all the children got a taste of reindeer meat in lompe. All the children got to colour the Sami flag and we talked about what it symbolizes. It was a lovely marking of the day!

Markeringer vinteren 2020 / Markings Winter 2020

Kinesisk og Koreansk nyttår

Mandag 27. januar markerte vi kinesisk og koreansk nyttår i barnehagen. Dagen startet med at barna på Jordbærenga, Blåbærtua og Tyttebærtua lagde kinesiske lykter og fargela bilde av rotte, da det er rottens år i år. Barna på Tyttebærtua fargela og lagde også snurrebasser “pengi“, som er en tradisjonell lek for barn i Korea. Det er om å gjøre å få sin snurrebass til å snurre lengst.

Så hadde vi samling hvor vi så på bilder fra feiring i både Kina og Korea. Vi fortalte det kinesiske eventyret om det løveliknende dyret “Nian” som siste dagen i året kom til landsbyen for å spise. Og som er redd for fargen rød og høye smell. Derfor er det vanlig å pynte husene med rødt og å smelle kinaputter og fyrverkeri. Vi fortalte også den koreanske historien om “Yanganki” som betyr glødende spøkelse. Han kommer ned fra himmelen hver nyttårsaften og leter etter barnas sko da han ikke har noen selv. Noen barn hadde pyntet seg med tradisjonelle koreanske drakter og viste oss hvordan barna bukker for de eldre for å ønske de godt nyttår. Veldig hyggelig at to foreldre ble med oss i samlingen!

Da samlingen var slutt fikk alle barna en rød konvolutt hver med et bilde av en rotte og et rotte-godteri. Det er tradisjon i Kina at barna får en rød konvolutt med penger når det er nyttår. Det var stor stas! Barna på Tyttebærtua fikk også smake på tradisjonell koreansk ris snacks “gangjeong” etter lunsj. Det smakte også godt!

Vi hadde en fin markering av kinesisk og koreansk nyttår og takker alle foreldrene som bidro med hjelp. Tusen takk!

Chinese and Korean New Year

On Monday 27th March, we marked Chinese and Korean New Year in kindergarten. The day started with the children in Jordbærenga, Blåbærtua and Tyttebærtua making Chinese lanterns and colouring a picture of a rat, as it is the year of the rat this year. The children in Tyttebærtua coloured and also made spinning tops “pengi”, which is a traditional toy for children in Korea. The game is to see who makes their spinning top spin the furthest.

We then had a circletime where we looked at pictures from celebrations in both China and Korea. We told the Chinese tale of the lion-like animal “Nian” who, on the last day of the year came to the village to eat and is afraid of the colour red and loud bangs. It is common therefore to decorate houses with red and to set off firecrackers and fireworks. We also told the Korean story of “Yanganki” which means glowing ghost. He comes down from the sky every New Year’s Eve and looks for the children’s shoes as he has none himself. Some children had dressed up with traditional Korean suits and showed us how the children bow to the elderly to wish them a Happy New Year. It was nice to have two parents joining us for circletime!

When circletime ended, each child received a red envelope with a picture of a rat and a rat candy. It is new year tradition in China for children to be given a red envelope with money. It was a big deal! The children at Tyttebærtua also got to taste a traditional Korean rice snack “gangjeong” after lunch. It tasted good too!

We had a nice marking of Chinese and Korean New Year and thank all the parents who helped. Thank you very much!

Vintersportsdag

Mandag 20. januar hadde barnehagen vintersportsdag. Uten snø så ble vinteraktiviteter som aking og ski byttet ut med andre aktivteter. Vi startet med felles velkomst og start ute før barna gikk i forskjellige grupper på forskjellige stasjoner; tautrekking, kaste ball på boks, vannlek, klatring i klatrestativet og bandy. Det var stor aktivtet blandt store og små. Tyttebærtua og Blåbærtua avsluttet med pølser til lunsj rundt bålplassen mens Multemyra og Jordbærenga spiste pølser inne. Det ble en fin vintersportsdag selv uten snø?

Markeringer høsten 2019 / Markings Autumn 2019

Sinterklaas

Den siste markeringen vi har hatt denne høsten er den nederlanske feiringen av Sinterklaas. Sinterklaas er den nederlandske versjonen av Sankt Nikolas. Sinterklaas kommer til Nederland i et damskip sammen hjelperen sin Piet i november og den store feiringen er 5. desember. Barna pleier da å sette frem en sko ved peisen og om natten da de sover så kommer Sinterklaas ridende på hesten sin og hjelperen Piet går ned i pipen og legger noe godt i skoene. Noen ganger kan barna legge ting i skoene til Sinterklaas. På formiddagen fargela alle barna på Blåbærtua og Tyttebærtua en tegning til Sinterklaas som de la oppi skoen sin sammen en gulrot til hesten hans. Mens vi hadde samling kom Sinterklaas og tok alle tegningene og gulroten og la igjen noe godt til alle barna. Det var veldig spennende! I samlingen hørte vi på Sinterklaas sanger og så små videoer som viste hva som skjer når Sinterklaas, hjelperen Piet og hesten hans kommer. Vi så også en video fra Nederland da Sinterklaas kom med båten og mange sto og tok han imot. En mor var også med på samlingen som var veldig hyggelig. Tusen takk for stor hjelp fra foreldre.

The last marking we have had this autumn is the Dutch celebration of Sinterklaas. Sinterklaas is the dutch version of Sankt Nikolas. In November Sinterklaas comes to the Netherlands in a steamboat along with his helper Piet and the big celebration is on 5th December.  The children leave a shoe by the fireplace. At night when they are asleep Sinterklaas comes riding on his horse and his helper Piet goes down the chimney and puts a treat in the shoes. Sometimes children can put things in the shoes of Sinterklaas.  In the morning, all the children of Blåbærtua and Tyttebærtua coloured a drawing for Sinterklaas that they put in their shoe, together with a carrot for his horse. While we had circletime Sinterklaas had taken all the drawings and the carrot and left a treat for all the children. It was very exciting! During circletime we listened to Sinterklaas songs and watched small videos which showed what happens when Sinterklaas, his helper Piet and his horse come. We also saw a video from the Netherlands where Sinterklaas came in a boat and many people stood and welcomed him. A mother was also part of the circletime, which was very nice. Thank you very much for great help from parents.

Markeringer høsten 2019 / Markings Autumn 2019

Diwali

Også i november så markerte vi Diwali som er den viktigste festivalen i flere land, bl. annet India og Malaysia. Diwali er hinduenes nyttår og årets viktigste fest. Det er en lysfest som handler om det godes seier over det onde. På Formiddagen lagde barna på Tyttebærtua oljelamper og kaker “Muruku” i plastelina som en mor viste oss. Hun hadde også bakt kakene så alle barna på Tyttebærtua fikk smake. I samlingen, sammen Blåbærtua, så vi på bilder fra feiring i India og Malaysia og vi så en film om en fortelling tilknyttet Diwali om Raman og Sita. En mor hadde med seg Malaysiske festdrakter som to av barna og en voksen fikk prøve. Hun viste oss også hvordan man lager “Kolam” med rismel og vann som er et mønster som de pynter med foran døren. Det var veldig spennende å bli enda litt mer kjent med Diwali og tusen takk til foreldre for stor hjelp rundt markeringen.

Also, in November, we marked Diwali which is the most important festival in several countries including India and Malaysia. Diwali is the Hindus New Year and the year’s most important celebration. It is a festival of light, centering on the victory of good over evil. In the morning the children at Tyttebærtua made oillamps and cakes, “Muruku”, which a mother had shown us, in plasticine. She had also baked cakes which all the children got to taste. In circletime, together with Blåbærtua, we looked at pictures from celebrations in India and Malaysia. We also saw a film of the story associated with Diwali about Rama and Sita. A mother brought in Malaysian party costumes which two of the children and an adult got to try on. She also showed us how to make “Kolam” with rice flour and water. It was very exciting to become a little more familiar with Diwali. Many thanks to parents for great help.

Markeringer høsten 2019 / Markings Autumn 2019

Halloween

For første gang så markerte vi Halloween i barnehagen. Dette var ikke en feiring men en markering for å bli kjent med denne tradisjonen som mer og mer har kommet for å bli i Norge. Alle avdelingene hadde en aktivitet med barna og det ble mange fine utskårede gresskar. De eldste barna, Blåbærtua og Tyttebærtua, hadde også en samling hvor vi ble bedre kjent med hva halloween er. Vi snakket om hva man gjør på halloween og vi så på pynt og noen bilder og en liten tegnefilm om halloween. Det var veldig spennende.

This was the first time we marked Halloween in kindergarten. This was not a celebration but a marking, in order to get acquainted with a tradition that has come to stay in Norway. All the departments had an activity with the children and there were many fine carved pumpkins. The oldest children, Blåbærtua and Tyttebærtua, also had a circletime where we became more familiar with Halloween. We talked about what one does at Halloween, we looked at decorations, some photos and a little cartoon.  It was very exciting.

Markeringer høsten 2019 / Markings Autumn 2019


FN-dagen

Vi startet høsten med markering av FN-dagen som var for de eldste barna i barnehagen, 4 og 5-åringene. Vi fargela FN-flagget og hadde en samling hvor vi snakket om hva FN er og hva de jobber med. Vi snakket også om barnas rettigheter, så på filmen “Lille dråpe” om det å hjelpe hverandre, vi så på bilder og sang «Morgendagens søsken, «Barn av regnbuen» og så avsluttet vi med «Bli med-sangen» hvor alle barna danset med. Maxi-jentene fremførte også «Vi-sangen» for alle de andre barna. Det ble en fin markering.

We started the autumn with the marking of UN day for the oldest children in the kindergarten (4 and 5-year-olds). We coloured the UN flag and had a gathering where we talked about what the United Nations is and what they work with. We also talked about children’s rights, watched a film “Lille Dråpe” about helping each other, looked at pictures and sang “Morgendagens søsken”,”Barn av regnbuen”, and then concluded with the “Bli med-sangen” where all the children danced. The Maxi-girls also performed “Vi-sangen”. It was a lovely marking.

Markering Canada Day 29.06.18

Idag markerte Blåbærtua og Tyttebærtua Canadas nasjonaldag, Canada Day, som egentlig er 1. juli. Dagen startet på avdelingene hvor de lagde kanadiske pannekaker som skulle spises til lunsj med kanadisk lønnesirup til.

Før lunsj hadde vi en samling hvor vi så på forskjellige bilder fra feiring av dagen i Canada; folk som hadde pyntet seg med flagget, parader med mennesker, hester og biler og fyrverkeri. Videre så vi på bilder av kjente ting fra Canada; nasjonaldyret bever, nasjonaltreet: lønn, lønnebladet som er på flagget, pannekaker med lønnesirup, ishockey og curling, typisk kandadisk mat: poutine og ketchup chips.

Vi snakket også litt om og så på bilder av de 3 gruppene urbefolkning i Canada; First Nations, Mètis og Inuit, som var de første folkene som bosatte seg i området som senere har blitt landet Canada. Et barn hadde med seg en tromme laget av noen fra området Sto:lo First Nation. Vi spilte på trommen mens barnet sang en sang på engelsk. Det var veldig fint å høre på!

Barnet hadde også med seg flere bøker om Canada og urbefolkningen, ishockey genser og skjerf, og en lue med Canada mønster som ble vist til alle barna. Vi så også på noen videoer med sanger om Canada og lønnebladetJ

Etter lunsj så fikk alle barna pannekaker med kanadisk lønnesirup. Det smakte veeeldig godt og var en fin avlutning på markeringen.

Tusen takk til foreldre som har hjulpet til med markeringenJ 

Happy Canada Day

English version will come