Kategoriarkiv: Nyheter

Felles nyheter for barnehagen

Dugnad

I helgen hadde vi dugnad i barnehagen. Vi ansatte var inspirert etter kurs fra Fantasifantasten http://www.fantasifantasten.no/ og foreldrene hjalp oss å realisere prosjekter inne og ute. I tillegg ble det gjort masse hage – og vedlikeholdsarbeid!

Det er inspirerende å jobbe sammen og jeg takker alle for en fantastisk innsats!

 

Samling om Canada og Canadas nasjonaldag 30.06.17

20160617_120144

Dette var siste samling om land og markeringer for dette bhg. året. Det har vært fint å bli litt kjent med alle landene og noen av tradisjonene og høytidene som vi har representert i barnehagen.  

Vi startet som vanlig med å se på flagget til Canada og hvor på kartet Canada ligger. Et barn i barnehagen hadde med flere bøker og et puslespill om Canada og vi leste den ene boken med forstørrede bilder til. Vi så bilder av bever, elg, Canada gjess, hockey, kano og lønnetre med lønnesirup fra boken.

Vi så og på noen videoer med sanger og bilder om Canada og en film om bevere. Beveren hadde veldig sterke tenner som kunne knage over hele trær.

Tilslutt så vi noen bilder fra feiring av nasjonaldagen som er 1. juli. Det var fyrverkeri, flagg og barn og voksne som hadde pyntet seg i rødt og hvitt.

Et barn hadde tatt med stort canadisk flagg og skjerf som vi hengte opp til pynt.

Det var spennende å bli litt bedre kjent med Canada og tusen takk til foreldre for bidrag til samlingen!

This was the last gathering we had about countries and different markings for this kindergarten year. We have gotten to know many countries, traditions and holidays.

As per usual, we began by looking at the Canadian flag and where Canada is on the map. One child in the kindergarten had several books and a jigsaw puzzle about Canada, and we read one of the books with enlarged pictures in it. We looked at pictures of a beaver (which is their national animal), moose, Canadian geese, hockey, canoeing and a maple tree with maple syrup from the book.

We also looked at some videos with songs and pictures of Canada, as well as a video about beavers. The beaver had very strong teeth that could chew through a whole tree.

At the end we looked at some pictures from the celebration of their National Day which is 1st of July. There were fireworks, flags and children and adults who had dressed up in red and white.

One child had brought a big Canadian flag and a scarf that we put up as decorations.

It was very exciting to get to know Canada a little better, and thank you so much to the parents for their contribution to the gathering!

 

Overnattingstur for maxi-barna til Saraholmen 15.-16.06.17

Omsider kom den store dagen, Saraholmen stod for tur.

Det var mange spente fjes som møtte opp på brygga nede på Veritas, dette gjaldt både barn OG foreldre. Avskjeden gikk bra, noen trengte en hånd, et blikk eller en forsikring om at dette kom til å bli gøy, mens andre vinket av alle kreftert med begge hender.

Pappa`n til et barn, var skipper på heltid denne dagen,  og fraktet barn, voksne og all bagasjen ut i tur og orden. Å kjøre båt, det var et av turens tidlige høydepunkt for oss alle.

Vel utepå øya samarbeidet barna om å bære bagasjen sin opp i lavvoene, og etterpå ble det lek rundt disse mens noen av oss voksne pakket ut mat og diverse.

Etter lunsj kom 2 ladning ut, da de hadde vært på skolebesøk. Nå var vi alle samlet og eventyret kunne begynne!

Ingrid ledet an på en utforskningstur rundt på øya, hvor vi så på «stupet», de gamle ruinene, fant skjell til å fiske krabber med og plukket vill-løk og fine skjell. Tilbake på leirplassen fisket vi krabber, og fikk mange, kanskje tusenvis om man skal tro på historien i ettertid. Det ble bading, og svømming, og hvining av fryd i det halvvarme vannet. Solen skinte blandt skyene, og alt var egentlig bare fryd og gammen.

Det ble tid for grilling, med hamburgere eller fiskeburger stod på menyen. Marsmellows var desserten, og det gikk ned på høykant. Litt godterier ble det også plass til.

Mer lek og krabbefisking, før det ble tid for kveldsmat og deretter forberedelser for natten. Å pusse tennene og spytte i buskene ble en ny opplevelse for mange. Noen tok også et kveldsbad sammen med Ingrid.

Gutta inntok 9er lavoen, og jentene 7er lavoen. Etter x antall bøker og noen sanger, litt stryk på noen hender og en rygg, så var det stille i fjøset klokken 21.30.

Natten foreløp uten noen spesielle hendelser uten om de sedvanlige dobesøkene, og deling av sovepose.

Dagen etter våknet vi til regn på lavvoduken, og etter litt slumring innendørs hoppet vi rett i regntøyet. Frokosten ble servert i guttelavvoen etter at nedpakkingen var unnagjort.

Regnet la ingen demper på entusiasmen, og vi gikk i gang med krabbesnøret og håv i dag også.

Til lunsj spiste vi deilige kanelsnurrer som mamma`n til Martin hadde bakt, nam nam!

Inrid og Lene tok en ny tur på øya sammen med mange av barna, mens resten ble igjen ved leirplassen med Martin og Olga.

Så kom tiden for nedpakking, og plutselig så vi pappa`n til Wilma ute på sjøen i full fres mot Saraholmen. Med både Ingrid og Henning i hver sin båt fikk vi plass til alle barn og voksne og alt pikkpakket vårt. Litt fart og moro i bølgene tok vi oss også tid til, før vi ble møtt av glade foreldre på brygga! Tusen takk for turen til ALLE, vi hadde det strålende, alle mann!

 

Finally the big day arrived, and we were going to Saraholmen.

There were many excited faces that showed up at the docks down at Veritas, both children AND parents. Saying goodbye went well, some needed a hand, a look or a bit of reassurance that this would be fun, whilst others waved with all their might and both their hands.

One of the children’s dads was captain full time this day, and he brought the children, adults and all the luggage out in turn. Driving the boat was one of the highlights of the trip for all of us.

After having safely arrived out on the island, the children cooperated with carrying the luggage up to the lavvos, and afterwards they played whilst some of the adults unpacked the food etc.

After lunch, the second group arrived after having been to visit their schools. We were all gathered and the adventure could begin!

Ingrid led us out on an exploration walk around the island, and we looked at the “cliff”, the old ruins, found some shells to fish for crabs with, and gathered wild onion and nice shells. After returning to the campsite, we went fishing for crabs, and we got a lot, maybe even thousands if the stories told afterwards are to be believed. We went swimming and dipping, and there were shouts of delight in the half-warm water. The sun shone through the clouds, and things were very peaceful and lovely.

We then had a barbecue, and both burgers and fish burgers were on the menu. For dessert we had marshmallows, which was very popular. There was also room left for some sweets.

More playing and fishing for crabs followed, before it was time for an evening snack, and then preparing for sleep. Brushing their teeth and spitting in the bushes was a new experience for many. Some also went down for an evening swim with Ingrid.

The boys went to sleep in the 9-lavvo, and the girls went in the 7 one. After having read an x number of books and some songs, a few strokes on someone’s hands or backs, everyone went to sleep at 9.30pm.

The night went by without any special occurrences, expect for the usual visits to the toilet and sharing a sleeping bag.

The day after we woke to rain, so after a bit of chilling out in the lavvos, we put on our rain clothes. Breakfast was served in the boy’s lavvo after we had gathered our things.

The rain did not stop the enthusiasm however, and we brought out the things for fishing crabs.

For lunch, we had delicious cinnamon buns that Martin’s mum had made, yum yum!

Ingrid and Lene went for another walk around the island with a lot of the children, whilst the rest stayed at the campsite with Martin and Olga.

Then there was time for packing all our stuff, and suddenly we could see a dad out on the sea headed straight for Saraholmen. With both Ingrid and the dad in one boat each, we managed to fit all the children and adults, as well as all of our things. There was even time for some fun in the waves, before we were met by happy parents at the docks! Thank you to EVERYONE for this trip, it has been absolutely lovely!

 

Aktivitetsdag 13.06.2017

De siste årene har vi hatt en tradisjon med å møte barna fra Oddenskogen barnehage til en aktivitetsdag på sletta.

Også i år – den 13 juni – gikk Tyttebærbarna, Blåbærbarna og de eldste barna fra Multe og Jordbær til den store gress-sletta ved Oddenskogen.

Vi hadde ansvar for noen aktiviteter hver – og barna var innom alle aktivitetene med sine grupper. Det var sekkeløp, kosedyrstafett, ”Hauk og due”, et sted skulle vi kaste på blikkbokser som var stablet, det var putehopp og til slutt gikk alle en morsom løype gjennom skogen, hvor vi skulle lete etter bilder av dyr.

Vi hadde med oss matpakker – og etter aktivitetene spiste vi maten vår før alle barna fikk is.

Til slutt ble det utdelt medaljer til alle – for strålende innsats.

The last few years, we have had a tradition of meeting the children from Oddenskogen kindergarten and having an activity day together with them out on the field.

This year as well – on the 13th of June – the children from Tyttebær, Blåbær and the oldest children from Multe and Jordbær went to the big grass field by Oddenskogen.

We were responsible for some activities each – and the children did all the different activities with their groups. We had a sack race, cuddly toy relay, “Hauk og due” (Hawk and Dove), during one activity we tried to knock down cans that were standing on top of each other, we did pillow jumping, and at the end everyone walked through a fun trail in the forest where we had to look out for pictures of animals.

We had brought packed lunches – and after we finished the activities, we ate our food before all the children were given an ice cream each.

In the end everyone received a medal for their excellent effort.

 

 

Samling Kroatia og Slovenia og markering av nasjonaldagen 16.06.17

20160624_154007     20160624_154134

Fredag 16. juni hadde vi samling om landene Kroatia og Slovenia. Vi så på flaggene, hvor landene ligger på kartet og en film fra naturen i Slovenia. Videre så vi på dyr som lever i landene som brun bjørn, gaupe og steinbukk. Fra Kroatia så vi bilder av en sel, Monk sel, som bare lever i Middelhavet og bilde av hunden dalmatiner som opprinnelig stammer fra område Dalmatia. Fra Slovenia så vi bilde av dryppstensgrotten Postanja, et virvelløst dyr, OLM, som lever i vannet i grottene og Lippizaner hesten fra Lipizia.

Vi så film med en kroatisk sang, noen som danset til kroatisk folkemusikk og avsluttet med den kroatiske tegnefilmen om «Baltazar».

Et barn  sang to sanger for oss og hadde med seg forskjellige bamse-dyr fra Kroatia og Slovenia som hun viste oss. Hun gikk også rundt til alle barna med en pose med lavendel som de fikk lukte på. Det vokser det mye av i Kroatia.

Kroatia og Slovenia feirer nasjonaldag samme dag, den 25. juni. Nasjonaldagen er til minne om den dagen i 1991 da landene ble uavhengige fra Joguslavia. Vi så på bilde av en parade.

Det var en fin samling hvor vi ble litt mer kjent med Kroatia og Slovenia.

Vi takker foreldre for hjelp til bilder og filmer og for å ha tatt med ting til samlingen!

 

On Friday 16th of June we had a gathering about the countries Croatia and Slovenia. We looked at the flags, where the countries are on the map and a video from the nature in Slovenia. We also looked at some animals that live in these countries such as brown bear, Eurasian lynx and wild goats. From Croatia, we looked at pictures of a seal called a monk seal, which only lives in the Mediterranean Ocean, and a picture of a Dalmatian, a dog that is originally from  from the area of Dalmatia. From Slovenia, we looked at a picture of the Postojna cave, an invertebrate animal, the olm, which lives in the water in the caves, and Lipizzan horses from Lipica.

We watched a film with a Croatian song, some people who danced to Croatian folk music, and ended the gathering with the Croatian cartoon about “Professor Balthazar”.

One child sang two songs for us in croatian and slovenian, and had brought different cuddly animal toys from Croatia and Slovenia that she showed us. She also carried a bag with lavender that the children could smell. There grows a lot of lavender in Croatia.

Croatia and Slovenia celebrate their National Day on the same day, on 25th of June. The National Day is to commemorate the day in 1991 when the countries became independent from Yugoslavia. We looked at a picture of a parade.

It was a very nice gathering where we got to know more about Croatia and Slovenia.

We would like to thank the parents who helped out with photos and videos, and for having brought things to the gathering that we could look at!

Grillfest 14.06.17

Hvert år arrangerer SU grillfest for barn, foreldre ( inkl. andre slektninger) og ansatte. Det var over 100 personer påmeldt og heldigvis var været på vår side denne gangenJ

Vi startet festen med en sermoni for Maxibarna der det var taler, glass med stett og utdeling av permer.

Så var det underholdning fra barna hvor alle avdelingene sang for foreldrene. Selv de minste hadde et lite show med bjørnen sover.

Masse god mat var laget i stand på grillene og foreldre hadde laget mye flott tilbehør.

Etter maten kom det en klovn på besøk som hadde et trylleshow. Et show som traff veldig godt for både små og store!

Et gedigent kakebord ble en fin avslutning.

Vi hadde en kunstutstilling med verk utstilt fra alle avdelinger. De som ønsket kunne kjøpe kunstverkene for et valgfritt beløp.

Et stort takk til SU og alle foreldre som hjalp til! Det er så hyggelig å være sammen og feire nok et fint barnehageår J

 

Each year the CC arranges a barbecue party for the children, parents (including other relatives) and employees. There were over 100 people signed up to participate, and luckily the weather was on our side this timeJ

We began the party with a ceremony for the Maxi children with some speeches, stemmed glasses and handing out of the folders.

Then there was some entertainment form the children where all the departments sang a song for the parents. Even the youngest ones had a small performance of “Bjørnen sover” (The bear is sleeping).

There was plenty of good food at the barbecue, and the parents had brought lots of lovely sides.

When we had finished eating, we had a visit from a clown who performed a magic show. This was very popular amongst both adults and children!

We had a massive table filled with cakes as the perfect end to the party.

We also had an art display with art from all of the departments. Those who wanted could buy the artwork for their own chosen price.

We would like to say a big thank you to the CC and all the parents who helped out! It is so lovely to spend time together and celebrate another great kindergarten year !

 

 

Samling Sverige og markering nasjonaldag og midtsommer 09.06.17

20160614_121911

Fredag 9. juni hadde vi samling om landet Sverige og markering av nasjonaldagen som er 6. juni og midtsommer som er 23. juni.

En pappa til et barn i barnehagen var med på samlingen og fortalte og viste bilder. Han fortalte om forskjellen på en svensk og en norsk by, vi så bilde av hovedstaden Stockholm og han fortalte bakgrunnen for det svenske flagget. Nasjonaldagen kalles også for «Svenske flaggans dag». Vi så bilder av svenske «kjøttbullar», «jordgubbar», «smørgåstårte» og «kanelbullar», svensk «sommarstuga» og kongfamilien. Tilslutt så vi en film med Pippi Langstrømpe som skulle flytte inn i huset Villa Villakulla. Det var spennende å høre på og se på bildene!

Flere foreldre hadde tatt med kanelboller til avdelingene hvor det er barn som har tilknytning til Sverige (Jordbærenga, Blåbærtua og Tyttebærtua) Dette spiste de etter lunsj og det smakte veldig godt!

Vi vil takke de aktuelle foreldrene for flott bidrag til samlingen og markeringen!

 

On Friday 9th of June we had a gathering about the country of Sweden, and we also marked their national day which is on 6th of June and midsummer which is 23rd of June.

One of the children’s fathers attended the gathering and told us about it and showed us some pictures. He told us the difference between a Swedish and a Norwegian city, we looked at a picture of the capital, Stockholm, and he told us about the story behind the Swedish flag. The national day is also called “Swedish flag day”. We looked at pictures of Swedish “kjøttbullar” (meatballs), “jordgubbar” (strawberries), “smørgåstårte” (sandwich cake) and “kanelbullar” (cinnamon buns), Swedish “sommarstuga” (summer house) and the royal family. At the end we watched a video with Pippi Longstocking who was moving into the house Villa Villekulla. It was very exciting to both listen to and to look at the pictures!

Several other parents had brought cinnamon buns to the departments with children who have a connection to Sweden (Jordbærenga, Blåbærtua and Tyttebærtua). We ate these after lunch, and they were very good!

We would like to thank the parents who helped out for their great contribution to our gathering and the marking!

Bondegårdsbesøk 08.06.17

Torsdag 8. juni reiste hele barnehagen på bondegårdsbesøk til Bergvang gård i Asker. Noen kjørte buss og andre bil. Da vi kom frem til gården ble vi møtt av styreren av gården som tok oss imot og ønsket oss velkommen.

 

Vi ble delt i to grupper, de små og de store. Barna på Blåbær og Tyttebær gikk først og hilste på lamaene. De sto på et stort jorde og barna kunne få pellets som de kunne mate lamaene med. Det var spennende og morsomt! Det var store lamaer og små lamaunger. Etter lamene gikk vi og hilste på grisene, kaninene og hønene. De kunne vi mate med gress.

 

Det var også en søt hund som bodde på gården som var veldig glad i kos. Og den fikk masse kos!

 

Barna på Jordbær og Multe startet med å hilse på kaninene, hønene og grisene. Det var også påfugl og andedam med forskjellige ender der.

Tilslutt så fikk vi hilse på noen lam og noen av barna fikk mate lammene med melk på tåteflasker. Lammene var veldig ivrige så det ble fort tomt.

 

Etter vi hadde hilst på alle dyrene så grillet vi pølser på bålpanner. Da var det veldig godt med mat i sultne mager!

 

Etterpå var det lek i en ny lekebuss de hadde fått og hindeløype før vi tilslutt fikk kjøre med hundene. Det var veldig gøy!

 

Så var besøket over for denne gang og vi gleder oss allerede til neste år!

 

On Thursday 8th of June, the whole kindergarten went to visit Bergvang farm in Asker. Some took the bus and others drove by car. When we arrived at the farm, we were met by the supervisor who welcomed us. We were divided into two groups, one for the youngest and one for the oldest.

The children at Blåbær and Tyttebær first went to see the llamas. They were out on a field. The children were given pellets they could feed the llamas with. There were both big llamas and little baby llamas there. After saying hello to the llamas, we went to see the pigs, the rabbits and the chickens (hens). There was also a very cute dog that lived on the farm and who was very fond of cuddles. And it received a lot of cuddles!

The children at Jordbær and Multe went to see the rabbits, chickens and the pigs first. We also saw a peacock and a duck pond with different ducks in it.

After having said hello to all the animals, we made hotdogs in a big campfire skillet. It tasted very good!

Afterwards the children played on a bus, and we also had an obstacle course, before we got to go on a dog cart. That was very fun!

The visit is over for this time and we are already looking forward to visiting again next year!

 

Barnehagen 40-års jubileum åpen dag 11.05.17

Torsdag 11. mai inviterte barnehagen til åpen dag i forbindelse med 40 års jubileumet. Nåværende barn og foreldre og tidligere barn, foreldre og ansatte ble invitert.

20170511_142734    20170511_151851

Barnehagen serverte bløtkake og boller og bandet «Mikkel og Reverockerne» kom og spilte for oss. Det var mange gamle kjente barn, foreldre og ansatte som det var veldig hyggelig å møte igjen.

20170511_151058     20170511_093952

Ustillingen av bilder fra barnehagen gjennom 40 år vekket mange minner og veldig gøy for noen a se seg igjen opptil 40 år tilbake i tid.

Vi takker alle som var her og gjorde dagen til en minnerik dag i barnehagens historie!

Hipp Hurra!!

 

On Thursday the 11th of May, the kindergarten had an open day in relation to its 40th jubilee. Current children and parents, as well as previous children, parents and employees were all invited.

The kindergarten served cake and sweet buns (boller), and the band “Mikkel og Reverockerne” came and played for us.

There were a lot of children, parents and employees that we know well, and it was very lovely to meet them again.

The exhibition of pictures of the kindergarten throughout the 40 years stirred up a lot of memories, and it was a lot of fun for some people to see themselves from nearly 40 years back in time.

We thank everyone who came and made it such a memorable day in the kindergarten’s history!

Studietur til Praha 22-24. april 2017

Årets studietur for personalet gikk til Praha. Vi dro av gårde tidlig lørdag morgen og var allerede i Praha til lunsj. Etter lunsj hadde vi en 3-timers guidet bytur for å gjøre oss litt kjent med byen Praha. Vi hadde en veldig dyktig guide, katrine Lundgren, som guidet oss rundt i gamlebyen før vi tok trikken opp til borgen. Der fikk vi enda mer informasjon om Prahas historie før vi gikk ned fra høyden borgen ligger på og ned til byen igjen.Et mål for oss med å reise til andre land er å «få tak i» kultuern i landet siden dette er et av våre viktige fokus vi jobber med til daglig. Etter turen hadde vi fått mye god informasjon om Tjekkisk kultur og historie,  og vi hadde fått god oversikt over byen.

Søndag startet vi dagen med en jobbøkt hvor vi jobbet i grupper med visjonen vår «Vi har det grønneste gresset». Vi brukte metoden IGP hvor alle først skal tenke individuelt for så å presentere og diskutere det i gruppene. Til slutt skulle alle gruppene legge frem de viktigste punktene sine. Vi jobbet med;

  • Hva er det vi allerede gjør som gir oss det grønneste gresset?
  • Hva vi bør gjøre mere av/nytt av for å gjøre gresset enda grønnere?
  • Hva bør vi gjøre mindre av for å ha det grønneste gresset.

Vi endte med mange gode og viktige punkter som vi tar med oss videre i arbeidet vårt.

På kvelden så vi en forelstilling «Black box» på Image Black Theatre. Det var en fascinerende non -verbal forestilling med moderne dans, orginale kostymer, miming og humor. Denne teaterformen har vært i Praha i 25 år og er blitt en viktig del av kulturen i Praha.

På mandag var på besøk i en privat barnehage i Praha, Fox and Rose http://foxandrose.cz/homepage/

Der fikk vi komme inn og ble guidet rundt i barnehagen mens vi fikk høre litt om hvordan de jobber og hilse på barn og ansatte. Det var en internasjonal barnegruppe og hovespråket var engelsk. Det var spennende og interessant å se likheter og forskjeller og vi fikk utvidet kunnskapen vår om hvordan andre barnehager drives.

Pga. snøvær i Oslo ble det utsatt fly og hjemreise en dag senere for den ene gruppen og den andre gruppenkom seg tilbake til morgenkvisten. Litt utfordrende å holde barnehagen åpen med 10 ansatte sittende på flyplassen i Praha. Men. med god hjelp av vikarer og forståelsesfulle foreldre klarte vi det!

Det er fint å være på tur sammen. Mellom oppleggene koste vi oss med hyggelige måltider og samvær i den fine byen! Vi blir bedre kjent med hverandre som igjen gir en god trygghet i personalgruppen. Vi får ny kunnskap, inspirasjon og blir kjent med nye ting som vi tar med oss hjem igjen.

 

This year’s study trip went to Prague. We left early Saturday morning and arrived in Prague in time for lunch. After lunch we had a 3-hour trip around the city with a guide in order to get to know the city of Prague. We had a very talented guide, Katrine Lundgren, who took us through the old town before we got the tram up to the castle. There we got even more information about Prague’s history before we went down from the height where the castle is located, and down into the city again. Our goal for travelling to other countries is to “get a grip” of the culture the country has to offer, seeing as this is a very important focus for us in our daily work. After the trip we were left with a lot of knowledge and information about Czech culture and history, and we have a good overview of the city.

On Sunday, we began the day with a session of working where we worked in groups on our vision “We have the greenest grass”. We used the method of IGP where everyone thinks individually at first, then they present their ideas and we discuss it in the groups. At the end, all the groups presented their points. We worked on;

  • What are we already doing to ensure we have the greenest grass?
  • What can we do more of/do in new ways to ensure the grass becomes even greener?
  • What should we do less of in order to have the greenest grass?

We ended up with a lot of good and important points, which we will take with us in our work.

In the evening, we watched a performance “Black Box” at Image Black Theatre. This was a fascinating non-verbal performance with modern dance, original costumes, miming and humour. This form of theatre has been in Prague for 25 years and has become an important part of the culture in Prague.

On Monday, we visited a private kindergarten in Prague, Fox and Rose http://foxandrose.cz/homepage/

We got to come in and were shown around the kindergarten whilst we were told a bit about how they work, and we got to say hello to the children and employees. This was an international child group, and the main language was English. It was very exciting and interesting to see the similarities and differences, and we expanded our knowledge of how other kindergartens are run.

Due to the snowy weather in Oslo, our flight was delayed and one group went home a day after originally planned, and the other group managed to get home in the early morning. It was a bit of a challenge to keep the kindergarten open with 10 employees still in the airport in Prague. But with good help from substitutes and understanding parents, we managed anyway!

It has been lovely to be on a trip together. Between the scheduled program we have enjoyed our time together with nice meals and interaction in this lovely city! We get to know each other better, which again enhances the feeling of safety amongst the staff. We gain new knowledge and inspiration, and we get to know new things that we will bring with us home.