Reglene våre

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DET NORSKE VERITAS BARNEHAGE

Org nr 982 812 666

Vedtatt av styret 22.mai, 2013

§ 1   Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Det Norske Veritas Barnehage («Stiftelsen»). Stiftelsen er en selvstendig, selveide institusjon underlagt norsk lov. Stiftelsen er opprettet av stiftelsen Det Norske Veritas («DNV»).

§ 2 Formål

Stiftelsens formål er ideell drift av barnehage («Barnehagen») for barn av ansatte i DNV GL i Norge. Eventuelt overskudd fra virksomheten kan kun brukes innenfor stiftelsens formål.

§ 3  Kapital  

Stiftelsens grunnkapital er kr 100.000,-.

§ 4 Styret

4.1  Styrets sammensetning

Stiftelsen skal ha et styre som har det overordnede ansvaret for stiftelsen.

Styret består av fem medlemmer hvorav:

  •  To medlemmer velges av og blant foreldrene/foresatte, herav minst én ansatt i DNV GL.
  •  To medlemmer oppnevnes av DNV GL.
  •  Ett medlem velges av og blant de ansatte i Barnehagen.

Styremedlemmer valgt av foreldre/foresatte og styremedlemmer valgt av de ansatte, velges for to år om gangen.

Styremedlemmer oppnevnt av DNV GL har en funksjonstid på fire år.

Leder av stiftelsens styre oppnevnes av DNV GL’s Country Chair i Norge. Styret utpeker selv sin nestleder for et år om gangen

4.2  Styrets oppgaver

Styret har det overordnede ansvaret for at stiftelsen og Barnehagen blir drevet på en forsvarlig måte og i samsvar med lover, forskrifter og vedtekter. Styret skal tilsette daglig leder som er ansvarlig for den daglige driften.

Styret skal sørge for forsvarlig organisering av Barnehagen og fastsette de planer, retningslinjer og budsjetter som styret anser nødvendig.

Styret skal videre:

  • Fastsette stillingsinstruks for daglig leder.
  • Fastsette stiftelsens årlige budsjett og godkjenne årsregnskapet.
  • Fastsette reglement for opptak av barn.
  • Fastsette retningslinjer for samarbeidsutvalget (SU) og foreldreråd.
  • Vedta endringer av stiftelsens vedtekter.
  • Beslutte avvikling av stiftelsen

4.3  Styrets møter

Stiftelsesstyret avholder møte så ofte dette måtte bli bestemt av styret. Styreleder innkaller til styremøte. Styreleder kan også innkalle til møte når han/hun anser det nødvendig. Dersom to styremedlemmer krever det skal styreleder innkalle til styremøte som skal avholdes innen 14 dager etter at slikt krav er fremsatt.

Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i styrets møter.

Stiftelsesstyret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede, hvorav minst ett oppnevnt av DNV GL og minst ett valgt blant foreldrene/foresatte. I saker om vedtektsendring og avvikling gjelder egne regler, se § 5.

Med mindre annet er bestemt i lov eller vedtekter, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen av eller i avgjørelsen av noe spørsmål hvor vedkommende har en særinteresse.

 

§ 5 Endring av vedtektene.  Avvikling

Endring av disse vedtektene kan bare skje i lovlig innkalt styremøte med tilslutning fra minst fire styremedlemmer. Forslag til vedtektsendring må være sendt ut minst 7 dager før styremøtet som skal behandle forslag om vedtektsendring.

Beslutning om avvikling av stiftelsen kan bare skje i lovlig innkalt styremøte med tilslutning av minst fire styremedlemmer på to styremøter avholdt med minst 4 ukers mellomrom. Forslag til avvikling av stiftelsen må være sendt ut minst 7 dager før de to styremøtene som skal behandle forslag om avvikling.