Kategoriarkiv: Nyheter

Felles nyheter for barnehagen

Påsken i barnehagen 2018

Vi startet påsken I barnehagen med en delt samling, en for Blåbørtua og Tyttebærtua og en for Jordbærenga og Multemyra.

På samlingen for de store barna så fortalte vi historien om Jesus, bakgrunnen for påsken. Vi snakket igjen om at dette handler om religion og tro. Vi snakket også om tradisjoner i Norge og  i noen andre land. Vi snakket om nytt liv, blomster og kyllinger og ble kjent med forskjellige begreper; påskefjellet, bypåske, påskeegg, påskehare, påskekrim, påskepynt, påskeliljer osv. Vi så på bilder og på ting vi hadde i «påskesekken» vår. Der var det også solkrem, solbriller, appelsin, sjokoladen «Kvikk lunsj», høne, hane, egg, kyllinger, pyntede påskeegg, påskeegg med godt og en liten påskehare. Vi sang forskjellige sanger om høner, egg og kyllinger fra «påskesang heftet» vårt.

Multemyra og Jordbærenga hadde sin egen samling med film, påskesanger, egg og kyllinger.

 

Videre var det forskjellige aktiviteter på avdelingene hvor det var laging av kyllinger, egg, påskeharer og såing av karse.

 

Påskeaktivtetene i barnehagen ble først avsluttet med hyggelig påskefrokost på alle avdelingene med barn, ansatte og foreldre. Etterpå var det en liten påskesamling ute før vi plutselig så påskehøna i skogen. Den hadde lagt et påskeegg til hver avd. ute i barnehagen. Så da var det å gå på påskeeggjakt! Alle fant sine påskeegg som innholdt et lite sjokoladeegg til hvert av barna!

 

God påske!

 

We began Easter in the kindergarten with a divided gathering, one for Blåbærtua and Tyttebærtua, and one for Jordbærenga and Multemyra.

At the gathering for the older children, we told the story of Jesus, the background for Easter. We spoke again about how this is about religion and faith. We also spoke about traditions in Norway and traditions in other countries. We spoke about new life, flowers and chickens, and got to know several new concepts: Easter mountain, Easter in the city, Easter egg, Easter bunny, Easter crime, Easter decorations, daffodils etc. We looked at pictures and things we had in our “Easter bag”. In there were amongst other things, sun cream, sunglasses, an orange, the chocolate “Kvikk Lunsj”, a hen, rooster, egg, chickens, decorated Easter eggs, Easter eggs with sweets and a small Easter bunny. We sang different songs about hens, egg and chickens from our “Easter song book”.

Multemyra and Jordbærenga had their own gathering with a film, Easter songs, eggs and chickens.

Furthermore, we had different activities at the departments where we made chickens, eggs and planted cress.

The Easter activities in the kindergarten ended with a lovely Easter breakfast at each department for the children, employees and parents. Afterwards there was a small Easter gathering outside before we suddenly spotted the Easter hen in the woods. It had hid an Easter egg for each department outside the kindergarten. Everyone was eager in looking for the Easter eggs! Everyone found their Easter egg which contained a small chocolate egg for each of the children.

 

Happy Easter!

 

Markering av Nowruz 20.03.18

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 20. mars markerte Blåbærtua og Tyttebærtua Nowruz, persisk nyttår. Nowruz betyr «ny dag» og feiringen har sine røtter flere tusen år tilbake.

Nowruz feires over hele verden som en stor festdag og markerer også den første vårdagen. Det nye året begynner mellom 21-22. mars avhengig av solens posisjon i horisonten. Feiringen har røtter tilbake til den gammelpersiske religionen zoroastrismen og inneholder mange symboler og ritualer.

Nowruz er Irans viktigste høytid. Vi startet med å se på flagget til Iran. Barna er veldig opptatt av flaggene til de forskjellige landene så flagget må vi alltid ha med. Videre så vi på bilder fra forberedelser og feiring; Vi så på nyttårsbordet «haftsin» hvor det skal være 7 skåler med forskjellig mat/ting som starter på «s». I tillegg skal man ha speil, klokke, gullfisk, en hellig bok, malte egg og diverse nøtter/kaker. Det er også vanlig at man sår noe grønt (havre, hvete eller lignende). Dette skal også settes på nyttårsbordet. Alle de forskjellige tingene symboliserer hver sine ting. 

 

Gullfisken symboliserer liv og glede. Før samlingen lagde barna fisker på avdelingene. Disse ble hengt opp til pynt og ble veldig fine.

 

Vi så videre på bilder av mennesker som hadde pyntet seg og et barn i barnehagen hadde også pyntet seg i anledningen. 

Feiringen går over 13 dager hvor man besøker familie og venner og gir hverandre gaver. Gavene er som oftest i form av nye sedler, fra de som eldre til de som er yngre.

Tilslutt så vi en video med en sang om Nowruz på persisk og hørte på et eventyr «hatteselgeren» som ble lest både på persisk og norsk med bilder til.

Nowruz mobarak!  Happy Nowruz!

 

On Tuesday 20th March, Blåbærtua and Tyttebærtua marked Nowruz, which is the Persian New Year. Nowruz means “new day” and the celebration originate from several thousand years ago.

Nowruz is celebrated all over the world as a great day of celebration and also marks the first day of spring.

The new year begins between 21-22nd March, depending on the position of the sun on the horizon.

The celebration has its roots back to the old Persian religion Zoroastrianism and contain many symbols and rituals.

Nowruz is the most important holiday in Iran. We began by looking at the flag of Iran. The children are very taken with the flags of the different countries, so we always have to look at the flag. We then looked at preparations and celebrations; we looked at the New Years table “Haft seen” where 7 bowls with different foods beginning with “s” are placed. In addition there is also a mirror, a clock, gold fish, a holy book, painted eggs and different nuts/cakes. It is also customary to plant something green (oats, wheat or something similar). This shall also be placed on the New Years table. All the different things symbolises different aspects of life.

The gold fish symbolises life and joy. Before the gathering, the children made fish at the department. These were put up as decorations and they all looked very nice.

We then looked at pictures of people who had dressed up, and one child in the kindergarten had dressed for the occasion.

The celebration lasts for 13 days where it is customary to visit family and friends, and to give each other presents. The presents are often new bills (money), from those who are older to those who are younger.

At the end, we watched a video with a song about Nowruz in Persian and listened to a fairy tale about the “hat seller” which was read both in Persian and in Norwegian with accompanying pictures.

Nowruz mobarak! Happy Nowruz!

 

Markering av morsmålsdagen 26.02.18

Morsmålsdagen er egentlig 21. februar men siden skolen har vinterferie da så utsatte vi markeringen til mandagen etter.

Vi samlet oss alle store og små til en samling. Vi snakket om hva et morsmål er og vi så på alle språkene som vi har representert i barnehagen ved å henge opp plakater med flaggene til landene og de som kunne de forskjellige språkene kunne rekke opp hånden. Da vi telte alle språkene tilslutt kom vi til 23 språk!

Vi er flere voksne i barnehagen som snakker forskjellige språk og vi fikk høre et barnerim på polsk, en elling på serbisk og en sang på vietnamesisk og litauisk. Det var veldig spennende!

Vi fortalte også eventyret om «De tre Bukkene Bruse». Denne gangen snakket den minste Bukken Bruse litauisk, den mellomste bukken polsk og den største bukken vietnamesisk. Trollet snakket serbisk. Det var en morsom og annerledes opplevelse; for de voksne som ikke forsto hverandre og for barna som heller ikke forsto hva bukkene sa. Bare noen barn forsto litt. Men alt endte bra om trollet ble stanget i elven!

En fin markering av alle språkene vi har i barnehagen vår!

 

The mother language day was originally on 21st of February, but since it was the school’s winter break, we postponed the marking until the following Monday.

All of us came together for a gathering. We talked about what a mother language is, and then we looked at all the different languages that are represented in the kindergarten by putting up posters with the flags of the countries, and then those who knew the different languages could reach their hand up. After having counted all the languages, we came to a total of 23!

We are several adults in the kindergarten who speak different languages, and we got to hear a children’s rhyme in Polish, a story in Serbian and a song in Vietnamese and Lithuanian. It was very exciting!

We also told the fairy tale about “Three Billy Goats Gruff” (De Tre Bukkene Bruse). This time the smallest goat spoke Lithuanian, the middle goat spoke Polish and the largest goat spoke Vietnamese. The troll spoke Serbian. It was a fun and different experience; for the adults who did not understand each other and for the children who did not understand what the goats said either. Only a few of the children understood a little bit. But everything went well as long as the troll was pushed into the stream!

It was a nice marking of all the languages that we have in our kindergarten!

 

 

 

 

 

 

Markering kinesisk nyttår 15.02.18

Torsdag 15. februar markerte vi kinesisk nyttår. Barna på Tyttebærtua og Blåbærtua startet dagen med å lage lanterner i papir som de pyntet avdelingene med.

Etterpå møttes vi til en samling. Der fikk barna se bilder fra feiring i Kina med raketter, parader, mat og pynt. Så fikk barna høre den gamle legenden om «Nian». Nian var et uhyre som kunne komme inn i husene, men Nian var redd for høye lyder og fargen rød. Kineserne lærte dette og skremte vekk uhyret med bruk av røde klær og ved å henge røde lanterner og røde plakater på vinduene og dørene. Disse skikkene førte til de første feiringene av kinesisk nyttår. Vi så også på en liten film hvor de smelte kinaputter for å skremme vekk uhyret og en liten film med «lion dancing» hvor to mennesker var inni løven og balanserte og hoppet. Vi så også noen bilder fra lanternefestivalen som er avslutningen på nyttårsfeiringen.

Noen barn hadde pyntet seg i fine kinesiske drakter og fikk komme frem og vise til de andre barna. Barna sang også en sang på kinesisk!

Etter lunsj fikk alle barna en rød konvolutt hver med en sjokolade kjærlighet formet som en hund. Det smakte veldig godt! Det er en tradisjon i Kina å gi barna røde konvolutter med penger oppi til nyttår. De fikk en hund siden vi nå fra hanens år til hundens år!

 

Vi takker foreldre for stor hjelp til pynting i barnehagen og for pynt og godt til barna!

 

 

On Thursday 15th of February, we marked Chinese New Year. The children at Tyttebærtua and Blåbærtua began the day by making lanterns from paper, which they decorated the departments with.

Afterwards, we came together for a gathering. The children got to see pictures from celebrations in China with fireworks, parades, food and decorations. Then the children got to hear the old legend of “Nian”. Nian was a beast that could enter people’s houses, but Nian was scared of high sounds and the colour red. The Chinese people learnt this and scared the beast away by wearing red clothes and putting up red lanterns and red posters on the windows and doors. These customs led to the first celebration of Chinese New Year. We also watched a short film where they used firecrackers to scare away the beast, as well as a short film with “lion dancing” where humans were inside the lion and balanced and jumped. We looked at some pictures from the lantern festival, which is the ending of the New Years celebration.

Some children had dressed up in pretty Chinese clothes and came up to show the other children. The children also sang a song in Chinese!

After lunch, all the children were given a red envelope each with a chocolate lollipop shaped as a dog. It tasted really good! It is a tradition in China to give children red envelopes with money in for New Years. The children in the kindergarten were given a dog because we are now moving from the year of the rooster to the year of the dog!

We thank the parents for great help in decorating the kindergarten and for decorations and candy for the children!

 

 

 

Karneval i barnehagen 09.02.18

Stor stas med karneval i barnehagen! Barn og voksne var utkledd som forskjellige dyr, superhelter, prinsesser og annet.

Dagen før hadde barna på Tyttebærtua og Blåbærtua hatt en liten samling på avdelingen der de snakket om hva karneval er og vanlige tradisjoner rundt karnevalsfeiring, i Norge og litt i andre land.

På karnevalsdagen hadde vi fellessamling for hele barnehagen hvor alle barna fikk komme frem og vi sang om alle kostymene og danset! Etterpå var det pølser og is før de yngste skulle sove og de eldste gikk karnevalstog i kantinene på Veritas. Etter litt soving og gåing i tog så var det på tide å slå på pinjata. Alle avd. hadde laget seg egne sekker med pynt til å slå på. Barna fikk slå på sekken etter tur og tilslutt så revnet den og små poser med litt godt falt ut til barna. Kjempegøy!

En flott karnevalsdag!

 

It was really fun to have a carnival in the kindergarten! Both children and adults dressed up as different animals, superheroes, princesses as well as other things.

The day before, the children at Tyttebærtua and Blåbærtua had a small gathering at the department where they talked about what a carnival is, and normal traditions around celebrating the carnival, both in Norway and a bit about traditions in other countries.

On the day of the carnival, we had a joint gathering for the entire kindergarten where all the children got to come up and we sang a song about all the costumes and danced! Afterwards we ate hotdogs and ice cream before the youngest ones had their naptime, and the oldest children walked in a carnival procession down in the canteens at Veritas. After a bit of sleep and walking in the procession, it was time to hit the piñata. All the departments had made their own bags with decorations on for the children to hit. The children each got their turn to hit the bag and after a while it tore and small bags of candy fell out for the children. So much fun!

It was a great day for a carnival!

 

 

Markering samenes nasjonaldag 06.02.18

Idag markerte vi samenes nasjonaldag. Markeringen var for de store barna (født 2012, 2013 og 2014) på Tyttebærtua og Blåbærtua.

Vi samlet oss ute på bålplassen hvor vi hadde tent bål og lagt ut tepper. Vi startet med en liten samling rundt bålet hvor vi fortalte litt om samene. Samene er et urfolk som er bosatt i fire land: Norge, Sverige, Finland og Russland. Vi snakket om at et urfolk er de menneskene som først bodde i et område før det ble kolonisert eller ble til en stat, og at det er urfolk i mange land.

Vi så på bilder av flagget, hvor på kartet de bor, klær; kofte og skaller, lavo, forskjellig håndverk og reinsdyr. Så prøvde vi å telle til ti på samisk. Det var ikke så lett! Tilslutt hørte vi på samisk joik.

Så var det på tide å bevege seg litt. Alle barna fikk prøve å kaste lasso og å være reinsdyr. Det var ikke så lett men noen reinsdyr klarte vi å fange! Det var veldig morsomt å være reinsdyr og løpe rundt og prøve å ikke bli fanget!

Vi hadde også to reinsdyrskinn som barna fikk se og kjenne på. Barna lurte på hvor bena og hodet hadde vært og om reinsdyret levde eller var død. Barna fant ut at det ene skinnet som var mindre måtte være barnet til den andre.

Helt tilslutt samlet vi oss rundt bålet igjen og barna fikk smake på reinsdyrskav i lompe. Mange syntes dette var veldig godt. Andre smakte men synes det var bedre med bare lompe.

Det ble en fin markering av dagen og vi ønsker alle samer gratulerer med dagen!

 

Today we marked the Sami National Day. Our marking was for the oldest children (born in 2012, 2013 and 2014) at Tyttebærtua and Blåbærtua.

We gathered outside by the bonfire where we lit a fire and laid out blankets. We began with a small gathering around the fire where we told a bit about the Sami people. The Sami people are a native and indigenous people who live in four countries: Norway, Sweden, Finland and Russia. We spoke a bit about how an indigenous people are the people who first inhabited an area before it was colonised or became a state, and that there are many indigenous people in different countries around the world.

We looked at pictures of the flag, where on the map they live, clothes; the ‘kofte’ (coat) and ‘skaller’ (fur boots), lavvu, different handmade crafts and reindeer. We then tried to count to ten in Sami. At the end, we listened to Sami joik.

Then it was time to move around a bit. All the children got to try to throw a lasso and be reindeer. It was not very easy, but we managed to catch some reindeer! It was very fun to be reindeer and to run around and try to not get caught!

We also had two reindeer hides that the children got to look at and touch. The children wondered where the legs and head had been and if the reindeer was still alive or had died. They found out that the hide that was the smallest must have been the child of the other reindeer.

At the very end, we once again gathered around the fire and the children got to taste reindeer meat in a potato wrap. Many thought that this tasted very nice. Others had a taste but thought it was best with just the wrap.

 

It was a very nice way to mark the day, and we wish all Sami people a happy celebration! 

 

Vintersportsdag 22.01.18

Idag var det vintersportsdag i barnehagen, og iår i motsetning fra ifjor, så har vi iår masse fin snø! Alle store og små samlet seg ute ved trappen til felles start av vintersportsdagen 2018! Kristin ønsket alle velkommen og så var vi igang! Barna kunne velge mellom forskjellige aktiviteter; langrenn med skiskyting, aking, aking med hopp og lek med maling i snø. Noen voksne var fordelt rundt på poster og andre hjalp barna der det trengtes. Det var stor aktivitet rundt i skiløypa, i akebakken og veldig spennende å leke med snø i alle farger! Det ble en flott vintersportsdag!

 

Today we had winter sports day in the kindergarten! Last year we didn’t have any snow but this year we have a lot! All children and adults gathered outside and Kristin welcomed everyone and then we could start! The children could choose between skiing with biathlon, sledding, sledding with jump and playing with paint and snow. Some adults were at the different activities and others were helping the children around. It was much activities in the ski trail, in the sledding slope and with the snow in different colors! It was a successful winter sports day!  

 

Desember måned i barnehagen

 

Desember måned var fylt med forskjellige førjulstradisjoner i barnehagen. Barna hadde adventssamling hver dag med kalender og tenning av adventslys, det ble laget gaver, bakt pepperkaker og lussekatter, sunget julesanger og pyntet til jul.

 

Vi startet siste fredag i november med en felles samling hvor vi introduserte vanlige norske tradisjoner rundt jul og hva vi skulle gjøre i barnehagen i desember. Videre fulgte en samling hvor historien om hvorfor man feirer jul, at Jesus ble født, ble fortalt og vi fortalte om noen andre tradisjoner rundt jul fra andre land; Kypros, Hellas, Canada, Polen og Kroatia/Slovenia. Noen barn var med å fortelle hvilke tradisjoner de har rundt jul og viste frem forskjellige ting. Vi takker foreldre som hjalp til med dette!

 

I år lagde vi vår egen juleforestilling for barna i barnehagen. Noen av de voksne i barnehagen spilte «Snekker Andersen» av Alf Prøysen. Både morsomt og litt skummelt for noen å se de kjente voksne kledt ut som nisser. Det var en veldig fin forestilling!

 

13. desember markerte vi Lucia-dagen med Lucia-tog ute i barnehagen for foreldre og serverte gløgg og lussekatter. Det ble en fin Lucia- morgen for store og små. Senere på dagen gikk Midi og Maxi- barna Lucia-tog i kantinene på Veritas. Etterpå fikk de frukt, kjeks og saft.

 

Siste fredag før jul hadde vi nissefest i barnehagen med besøk av husorkesteret på Veritas som spilte julesanger for oss, vi spiste nissegrøt og sang på avslutningen på Veritas. Vi fikk til og med besøk av selveste julenissen som la igjen en liten godtepose til barna!

 

God jul!

 

December was a month filled with various pre-Christmas traditions in the kindergarten. The children had an advent gathering each day with a calendar and lighting of the advent candle. We made presents, baked gingerbread, sang Christmas songs and decorated for Christmas.

We began the last Friday of November with a gathering where we introduced normal Norwegian traditions around Christmas and what we would be doing in the kindergarten during December. Further, we followed up with a gathering about the story of why people celebrate Christmas, that Jesus was born, and we also talked about some other traditions around Christmas from other countries: Cyprus, Greece, Canada, Poland and Croatia/Slovenia. Some children participated in telling about the traditions they are used to around Christmas, and showed us various things from home. We thank all the parents who helped with this!

This year we made our own Christmas performance for the children in the kindergarten. Some of the adults in the kindergarten performed “Snekker Andersen” (Carpenter Andersen) by Alf Prøysen. This was both fun and a little scary for some people to see familiar adults dressed up as santas. It was a really lovely show!

On the 13th of December, we marked St Lucia-day outside the kindergarten for the parents, and served ‘gløgg’ and ‘lussekatter’ (saffron buns). It was a lovely St Lucia-morning for both adults and children. Later in the day, Midi and Maxi-children walked in a St Lucia-procession through the canteens at Veritas. Afterwards they were given fruit, biscuits and juice.

On the last Friday before Christmas, we had a Santa-party in the kindergarten with a visit from the house orchestra at Veritas who played Christmas songs for us. We ate rice porridge and sang at the end-of-year celebration at Veritas. We even managed to receive a visit from Santa Claus himself, who left a little goodie bag for all the children!

Merry Christmas!

 

 

 

Samling om jul 24.11.17

Da nærmer det seg desember og jul. Fredag 24. november hadde vi en samling om norske tradisjoner rundt jul og hva vi skal gjøre i barnehagen i desember.

Vi så på bilder, konkreter og snakket om at vi skal tenne adventslys, synge julesanger, bake pepperkaker og lussekatter, lage julepynt og hemmeligheter og ha nissefest. Vi snakket kort om hvorfor noen feirer jul, at noen feirer at jesusbarnet ble født. Vi snakket også litt om at ikke alle feirer jul og at noen feirer andre ting, og begge deler er like fint.

 

Vi så på bilde av nissen som kommer med pakker og om fjøsnissen som liker grøt og vi sang «På låven sitter nissen med sin julegrøt». Kansje får vi besøk av nissen i barnehagen?

 

Vi markerer også Lucia i barnehagen den 13. desember. Maxi-barna har fått høre historien om Lucia på maxi-gruppen. Vi så på bilde av Lucia og en dukke vi har av henne. Vi så bilde av barn som gikk i Lucia-tog og vi så på lyskransen, lys, stjernehatten og stjernepinnen som guttene skal gå med. Så sang vi «Mørkt senker natten seg» som de eldste barna skal synge i toget i barnehagen på Lucia-morgen.

 

Vi avsluttet samlingen med å se en film om «musevisa» av Alf Prøysen.

Nå gleder vi oss bare til en koselig førjulstid i barnehagen!

 

We are closing in on December and Christmas. On Friday 24th of November, we had a gathering about Norwegian traditions around Christmas, and what we will be doing in the kindergarten in December.

We looked at pictures, concrete objects and spoke about how we will light advent candles, sing Christmas carols, bake gingerbread and lussekatter (saffron buns), make Christmas decorations and secrets, and have a Santa Party. We briefly spoke about why some people celebrate Christmas and that some people celebrate the birth of baby Jesus. The children at Blåbærtua and Tyttebærtua will hear the whole story about birth of baby Jesus later in December. We also spoke about about how some people do not celebrate Christmas, and that some people celebrate other things, and both things are just as nice.

We looked at a picture of Santa Claus who had a sack of presents, and of the little Santa who lives in the barn who likes rice porridge. We also sang “På låven sitter nissen med sin julegrøt.” Maybe we will receive a visit from Santa Claus in the kindergarten?

We will also mark St Lucia in the kindergarten on the 13th of December. The Maxi-children will be told the story of Lucia in their group. We looked at a picture of Lucia and a doll that we have of her. We looked at pictures of children who walked in a St Lucia-procession, and we looked at the St Lucia crown, candles, the star hats and the star wands that the boys walk with. Then we sang “Mørkt senker natten seg” (The St Lucia-song) which the Maxi and Midi children will sing in the procession in the kindergarten.

Which child that will be Lucia this year will be drawn in the Maxi-group.

We ended the gathering with watching a film about “Musevisa” (The Mouse song) by Alf Prøysen.

 

We look forward to a lovely advent-time in the kindergarten!

Markering av Divali 2. november 2017

Torsdag 2. november markerte vi den store hinduistiske festivalen i India, Divali. Festivalen kalles også lysfestivalen og det er også en nyttårsfeiring hvor de ønsker det nye året velkommen.

Vi så på hvor india lå på kartet og på flagget. Vi snakket kort om hinduismen og at hinduismen er en av flere religioner i verden, og vi så på bilde av de forskjellige gudene.

Det er forskjellige historier knyttet til feiringen av Divali. Vi fortalte en av historiene, historien om Rama og Sita, og så en liten film av historien. Den handlet om at det gode vant over det onde, som markeres under Divali. Da prinsen Rama hadde fått igjen prinsessen sin Sita, etter at hun var blitt tatt av den onde Ravana, og de gikk hjem til byen så tente alle lys og lamper. Det er bakgrunnen for tradisjonen å tenne lys og lamper under feiringen.

Et barn hadde pyntet seg med fin kjole og hadde med to små oljelamper laget i leire. De sendte vi rundt så alle fikk se. Barnet hadde også med seg en bok med bilder av feiringen: familie og venner som er sammen, god mat og søtsaker, fine klær og kjoler, oljelamper,rangoli (blomstermønster laget av farget pulver) og fyrverkeri.

Tilslutt så vi en kort film fra feiringen i India. Barna syntes det var spennende å høre fortellingen og se film og bilder fra feiringen. Vi takker foreldre for hjelp til samlingen!

Happy Diwali!  

 

On Thursday 2nd of November, we marked the great Hindu festival in India, Diwali. The festival is also called the festival of lights, and is also a New Years-celebration where they welcome the New Year.

We looked at where India is on the map and what the flag looks like. We spoke shortly about Hinduism and that Hinduism is one of several religions in the world, and we looked at pictures of the various Gods.

There are different stories tied to the celebration of Diwali. We told one of the stories, the story of Rama and Sita, and watched a short video about the story. It is about how good conquered evil, which is marked during Diwali. When the prince Rama had gotten his Princess, Sita, back after she had been taken by the evil Ravana, they went home to their town and lit all the candles and lamps. That is the background for the tradition of lighting candles and lamps during the celebration.

One of the children had dressed up in a nice dress and had brought two small oil lamps made of clay. These were passed around for everyone to look at. The child had also brought a book with pictures of the celebrations: family and friends gathered, good food and sweets, nice clothes and dresses, oil lamps, rangoli (flower patterns made with coloured powder) and fireworks.

At the end, we watched a short film of the celebrations in India. The children thought it was very exciting to listen to the story and watch the video and pictures of the celebration.

Happy Diwali!